Оновлено: 27.04.2021

Пріоритетні завдання наукової діяльності університету  

1. Розвиток наукових напрямів в університеті шляхом:

1)     спрямування наукових колективів університету на якісні показники розвитку наукової діяльності шляхом виконання тематичного плану НДР на 2021 рік та підготовки нових проєктних заявок для участі в національних конкурсах бюджетного фінансування і міжнародних грантових конкурсах;

2)     збільшення обсягу залучених позабюджетних коштів на проведення наукових досліджень, у тому числі за рахунок госпдоговірних НДР й надання наукових послуг юридичним та фізичним особам;

3)     активної співпраці з бізнесом і промисловістю в частині впровадження наукової діяльності;

4)     залучення інвестицій для розвитку науково-технологічної бази університету;

5)     оновлення й розширення матеріально-технічної бази проведення наукових досліджень;

6)     розширення міжнародної наукової співпраці;

7)     залучення молодих вчених до участі в науково-дослідних роботах та у виконанні наукових послуг;

8)     залучення НПП університету до членства в редакційних колегіях наукових видань, індексованих у наукометричних базах даних Scopus і Web of Science.

2. Підвищення питомого показника кількості публікацій у наукових фахових виданнях України категорії «Б», зарубіжних наукових виданнях, індексованих у наукометричних базах даних Scopus і Web of Science та у зарубіжних періодичних наукових виданнях країнах ЄС на кафедрі, що має дорівнювати 1 (або більше) на 1 особу (науково-педагогічні працівники + аспіранти + докторанти). 

3. Просування наукових фахових видань університету до НБД Scopus та/або WoS.

4. Реалізація проєкту стартап-школи «Sikorsky challenge» в університеті.

5. Акредитація 4 освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії: 121 Інженерія програмного забезпечення; 051 Економіка; 035 Філологія; 091 Біологія.

6. Системна співпраця Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених університету із радою молодих учених при МОН України, науковими товариствами інших ЗВО.

7. Запровадження ефективних механізмів мотивації науковців щодо створення наукових колективів для активізації прикладних досліджень і комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності за участі молодих учених у спільній розробці бізнес-проєктів та створенні стартапів.

8. Дотримання норм наукової етики та академічної доброчесності під час  оприлюднення результатів наукових досліджень.

9. Дотримання прозорості наукової діяльності та оприлюднення інформації щодо її результатів.