Загальна інформація

Оновлено: 08.03.2021

Закладка «Бібліотека» містить інформацію (бібліографічні данні та анотації), щодо монографій, підручників, посібників та методичних рекомендацій викладачів кафедри

Оновлено: 03.03.2021

 

Стратонов В.М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України.Станом на 21 лютого 2020р. /За заг. ред. Лошицького М.В.- Київ. Видавн. дім "Професіонал", 2020.- 1288 с.

ISBN 978-966-370-351-0

Науково-практичний коментар розрахований на суддів, прокурорів, слідчих, співробітників оперативних підрозділів та адвокатів для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

 

Стратонов В.М., Кельман М.С. Загальна теорія права: підручник / М.С. Кельман, В.М. Стратонов. - Вид. 6-те, доп. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020.- 742 с.

ISBN 978-966-289-348-9

Підручник висвітлює питання загальної теорії права з урахуванням сучасного стану вітчизняної та зарубіжної юридичної науки. Поряд із традиційними темами у ньому вміщено розділи, що відображають зміни в теорії права, української державності та галузевому законодавстві. При викладенні матеріалу автори використовують нові методичні підходи, методи, прийоми, теоретичні положення, висвітлюють актуальні проблеми сучасної правової дійсності. Читачам пропонується практикум, в якому вміщені схеми, тести, практичні ситуації, завдання, кросворди тощо.

Розрахований на широку аудиторію- студентів, слухачів, магістрів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і фахівців у сфері загальнотеоретичного правознавства та державного управління, а також читачів, які цікавляться проблемами правознавства.

 

 

Сотула О.С. Кримінально-правова охорона життя людини в країнах романо-германської правової сім’ї: ретроспектива, компаративістика, моделювання: [ монографія ] / Олександр Сотула.- Х.: Видавець Іванченко І.С., 2015.- 429, [3] с.

ISBN 978-617-7377-05-3

У монографії презентовано концептуальне порівняльно-правове дослідження кримінального законодавства України та інших країн романо-германської правової сім’ї в частині забезпечення кримінально-правової охорони життя людини. Розкрито особливості історичного розвитку і джерел відповідного кримінального законодавства. Визначено можливі запозичення позитивного досвіду країн романо-германської правової сім’ї у сфері нормотворення.

Для науковців, викладачів, аспірантів, ад’юнктів, студентів юридичних факультетів і юридичних закладів, може бути корисною для працівників правоохоронних та судових органів.

 

 

Мальцев О.В., Саінчин О.С., Сотула О.С. Теоретичні основи розслідування умисних вбивств: кримінально-правові, криміналістичні та психологічні аспекти. Психологічний портрет серійного вбивці [ монографія]- Одеса, 2019 р.

У монографії презентовано концептуальне порівняльно-правове дослідження кримінального законодавства України та інших країн романо-германської правової сім’ї в частині забезпечення кримінально правової охорони життя людини. Визначено теоретичної основи розслідування умисних вбивств, особливості розслідування їх окремих видів та тактика розшуку і затримки підозрюваних та обвинувачуваних у їх вчиненні. Визначено можливі запозичення позитивного досвіду країн романо-германської правової сім’ї у сфері нормотворення.

Також монографія містить результати окремого наукового дослідження щодо визначення психологічного портрету серійного вбивці. На основі комплексної психологічної моделі розроблена класифікація існуючих серійних вбивць, виявлено параметри такої людини: також вперше визначені причини, що штовхають людини на деструктивний шлях скоєння умисних вбивств серійного типу.

Для науковців, викладачів, аспірантів, ад’юнктів, студентів юридичних факультетів і юридичних закладів, може бути корисною для працівників правоохоронних та судових органів.

 

 

Кваліфікація злочинів у діяльності Національної поліції України: навч. посіб. /[ Сотула О.С. тема 2 ] за заг. ред. О.М. Литвинова; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Зарків: Константа, 2017.- 448 с.

ISBN 978-966-342-390-6

У навчальному посібнику розглянуто основні питання навчальної дисципліни «Кваліфікація злочинів», її загальні засади, принципи та етапи, а також питання кваліфікації основних видів злочинів за главами Особливої частини Кримінального кодексу України, які найчастіше зустрічаються в діяльності служб і підрозділів Національної поліції України.

Для курсантів і студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, викладачів, аспірантів та ад’юнктів, науковців, практичних працівників, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності.

 

Пащенко О.Ю., Стратонов В.М., Зубенко В.В. Особливості організації розкриття та розслідування умисних вбивств: Навчально-методичний посібник. – Херсон: Мрія, 2003.- 220с.

У навчальному посібнику розроблено основні організаційно-правові та методичні заходи з проведення слідчих і оперативних дій при розкритті та розслідуванні умисних убивств. Рекомендації мають як навчальне , так і практичне спрямування, пропонуються до використання як у навчальному процесі , так і в розслідуванні злочинів. Авторами використано значний фактичний матеріал і великий власний досвід практичної, педагогічної та наукової діяльності.

Призначено для професорсько-викладацького складу, науковців, студентів і курсантів вищих юридичних закладів освіти, а також слідчих та інших працівників правоохоронних органів України.

 

Сотула О.С. Кримінально-правова характеристика та основи розслідування умисних вбивств: монографія / О.С. Сотула, О.С. Саінчин, передмова Є.Л. Стрельцова.- Херсон-Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018.- 928 с.

ISBN 978-966-916-478-0

У монографії презентовано концептуальне порівняльно-правове дослідження кримінального законодавства України та інших країн романо-германської правової сім’ї в частині забезпечення кримінально-правової охорони життя людини. Визначено теоретичні основи розслідування умисних вбивств, особливості розслідування їх окремих видів та тактика розшуку і затримки підозрюваних і обвинувачуваних у їх вчиненні. Визначено можливі запозичення позитивного досвіду країн романо-германської правової сім’ї у сфері нормотворення.

Для науковців, викладачів, аспірантів, ад’юнктів, студентів юридичних факультетів і юридичних закладів, може бути корисною для працівників правоохоронних та судових органів.

 

 

Лукашевич В.Г., Стратонов В.М. Відтворення обстановки і обставин події як метод пізнання під час розслідування злочинів: Навчальний посібник. –Херсон: ХЮІ НУВС, 2004. 154 с.

У навчальному посібнику комплексно на основі власного методологічного підходу досліджуються деякі сучасні проблеми теорії та практики криміналістичної тактики. Узагальнено вітчизняний та зарубіжний позитивний досвід провадження окремих слідчих дій та розроблені рекомендації щодо подальшого вдосконалення їх пізнавальних, організаційних й тактичних засад.

Розраховано на наукових співробітників, викладачів, курсантів і студентів вищих юридичних закладів освіти практичних працівників.

 

 

Стратонов В.М.- загальна частина, глави 1,17 особливої частини; Сотула О.С.- глави 2-16, 18, 19 особливої частини. Видавництво «Істина»-2007р.

ISBN 966-7613-99-2

У навчальному посібнику на підставі досягнень науки кримінального права, з урахуванням судової практики та праць відомих учених висвітлюються основні питання Загальної та Особливої частини кримінального права України. Здійснена класифікація злочинів у межах кожного розділу Кримінального кодексу України, доється аналіз складів злочинів, що вивчаються в межах розгляду курсу.

Для студентів, викладачів юридичних ВУЗів, а також працівників суду, прокуратури, адвокатури, МВС, СБУ та всіх, хто цікавиться питаннями кримінального права.

 

 

Військові злочини: кримінально-правова, криміналістична та кримінологічна характеристика: колективна монографія / За заг. рег. В.М. Стратонова, Є.Л. Стрельцова.- Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. -340 с.

ISBN 978-617-7178-75-9

У монографії, з урахуванням положень Національної безпеки України, воєнної стратегії та безпеки ( їх правового визначення), надається комплексна характеристика військовим злочинам.

Для науковців, практичних працівників і студентів, широкого кола читачів.

 

 

Стратонов В.М. Криміналістика. Керівництво до криміналістичної техніки: Практичний посібник.-тХерсон, 2004.- 147 с.

ISBN 966-8422-13-9

У посібнику подаються поняття та опис криміналістичної техніки – техніко-криміналістичних засобів, правил їх використання, а також схеми описів і приклади їх застосування у протоколах слідчих дій.

Посібник розраховано на курсантів і студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також викладачів і практичних працівників.

 

 

Криміналістика: підручник / [ А.В. Самодін, Ю.М. Чорноус, В.М. Стратонов та ін.]; за заг. ред. В.В. Пясковського.- 2ге вид., проробив і доповів.- Київ: Філія вид-ва «Право», 2020 р.

ISBN 978-966-937-828-6

У підручнику викладено загальнотеоретичні засади науки криміналістики, положення криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито теорію та практику криміналістичної тактики, а також сучасні підходи до методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.

Підручник розрахований на здобувачів вищої освіти, аспірантів і науково-педагогічний склад закладів вищої освіти юридичного спрямування, працівників правоохоронних органів, суддів, адвокатів та інших представників юридичної професії.

 

 

Галунько В.М., Зубенко В.В., Новікова М.М., Стратонов В.М. Правознавство: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. д.ю.н. професора В.М. Стратонова.- Херсон: Грінь Д.С., 2015.- 320с.

ISBN 978-617-7243-95-2

Метою вивчення навчальної дисципліни «Правознавство» є засвоєння студентами основних теоретичних положень і понять національного права України, закономірностей побудови правової держави, формування високого рівня правової свідомості та правової культури, вміння тлумачити і правильно застосовувати нормативно-правові акти в практичній діяльності, грамотно оцінювати юридичні факти, вільно орієнтуватись в сучасному правовому полі.

До кожної теми у посібнику надаються плани занять (лекційних, практичних), перелік основних нормативних актів і примірний список джерел, надається перелік контрольних питань та тем для написання рефератів.

Навчальний посібник призначений для проведення лекційних, семінарських та практичних занять з предмету «Правознавство». Зміст посібника побудований відповідно до навчальної програми вищих навчальних закладів IV рівня акредитації. За основу взято прогресивні напрацювання провідних учених-правників, новітнє вітчизняне законодавство та авторські розробки авторів упорядників.