Інформація про кафедру

Оновлено: 09.03.2021

Кафедра публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності

Херсонського державного університету

 

Загальна інформація.

Риженко Ірина Миколаївна – доцент кафедри, з 01.07 2020 виконує обов’язки завідувачки кафедри публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності

Адреса кафедри: пров. Інженера Корсакова, 47, м. Херсон

Електронна адреса:

,

 - в.о. завідувача кафедри Риженко І.М.

Рік заснування: 2020

 

1. Історія створення та розвитку кафедри.

Кафедра створена у 2020 році на базі кафедри історії та теорії національного і міжнародного права та кафедри адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності.

Нині на кафедрі працює 13 науково-педагогічних працівників, з них 1 доктор юридичних наук, професорка – Ольга Михайлівна Правоторова та 8 кандидатів наук, з них: 3 кандидата юридичних наук, доцентів – Волкович Олена Юріївна, Казанчан Андрій Аркадійович, Риженко Ірина Миколаївна, 1 кандидат філософських наук, доцент – Задорожня Надія Олександрівна, 1 кандидат історичних наук, доцент – Капарулін Юрій Валерійович та 3 кандидата юридичних наук – Петренко Наталія Олегівна, Шперун Христина Всеволодівна, Циганок Сергій Васильович.

На кафедрі працює три старших викладача – Задорожня Олена Володимирівна, Томіліна Юлія Євгенівна, Галаган Олена Ярославівна та одна асистентка – Беніцька Аліса Анатоліївна.


2. Сьогодення кафедри

Головним завданням професорсько-викладацького складу кафедри є забезпечення викладання дисциплін.

За останні роки працівниками кафедри захищені 1 кандидатська дисертація та 1 докторська дисертація, публікуються монографії, підручники, навчальні посібники та інші наукові дослідження працівників кафедри.

Працівники кафедри активно залучають до забезпечення навчального процесу в університеті керівників та практичних працівників.

Науково-педагогічний склад кафедри безперервно взаємодіє з органами державної влади та управління, громадськими організаціями та іншими ЗВО за профілем кафедри.

Науково-педагогічний склад кафедри активно бере участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, залучають до активної наукової роботи  здобувачів.

 

 Основні дисципліни, що викладають науково-педагогічні працівники кафедри:

Адміністративне право, адміністративна відповідальність, адміністративний процес, актуальні проблеми адміністративного процесу, банківське право, господарське право, податкове право, трудове право та право соціального забезпечення, правові основи інвестиційної діяльності, правові основи підприємницької діяльності, конституційне право, теорія доказів, країнознавство, римське право, міжнародні відносини та світова політика, історія міжнародного права, історія держави і права, міжнародне економічне право, філософія, логіка, державне будівництво та самоврядування в Україні. Муніципальне право, історія вчень про державу і право, політологія, соціологія, правові системи сучасності, теорія міжнародних відносин, міжнародне приватне право, міжнародне публічне право, міжнародна інформація та інформаційне право, нотаріат та адвокатура України.

 

Основні наукові напрями роботи кафедри:

НПП кафедри працюють над темами: «Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин у соціально-економічній, адміністративно-політичній сферах та правоохоронній діяльності».

«Проблеми правової теорії інтеграційних процесів: міжнародний та національний вимір».

«Система прав людини і громадянина: вітчизняний та міжнародний досвід і виклики сучасності»

Здійснюють проведення міжнародних, усеукраїнських наукових, науко-дослідницьких конференцій, науково-практичних семінарів для стейхолдерів, фестивалів, майстер-класів з тем дослідження кафедри.

 

На базі кафедри публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності працюють такі наукові об’єднання студентів:

1. «Історія та теорія української державності» - науковий керівник доцент Задорожня Н.О., сокірівник – Задорожня О.В.

2. «Євроінтеграція та правова система України» з 2020 року, - науковий керівник старший викладач Томіліна Ю.Є., сокірівник Шперун Х.В.

Діє та активно працює на кафедрі з 2018 року по теперішній час студентське наукове товариство «Наукова майстерня» - склад учасників кожного року переглядається, приймають активну участь у науковій діяльності, конференціях, квестах, брейн-рингах, круглих столах, наукових школах та ін.

 

Важливою складовою діяльності кафедри є співпраця з науковими інституціями в Україні та за кордоном United States Holocaust Memorial Museum, Yahad-In Unum

  

Науково-педагогічні працівники кафедри, на громадських засадах, надають консультації незахищеним верствам населення з правових питань в юридичній клініці, яка є структурним підрозділом історико-юридичного факультету Херсонського державного університету.

 

Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів:

1. Риженко І.М. (у співавторстві Рибас А.В.) Проблеми та напрями удосконалення господарського процесуального законодавства в умовах проведення судової реформи // Судова та слідча практика в Україні [загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання МОН України]. – Херсон: Херсонський державний університет, 2016. – №1/2016 – С.39-45 (Фахове видання, наказ МОН України від 22.12.2016 р. №1604).

2. Риженко І.М. (у співавторстві Галаган О.Я.) Участь держави в космічній діяльності: правові підходи та наслідки / Advanced Space Law Volume 2 Kyiv, 2018 International Society of Philosophy and Cosmology: http://www.bazaluk.org/ Research Institute of Public Law http://sipl.com.ua/

3. Риженко І.М. (у співавторстві Галаган О.Я.) Види відповідальності за незаконну космічну діяльність / Advanced Space Law Volume 3 Kyiv, 2019 International Society of Philosophy and Cosmology: http://www.bazaluk.org/ Research Institute of Public Law http://sipl.com.ua/

4. Циганок С.В. «Правові засади взаємодії органів прокуратури із ЗМІ та громадськістю», опубліковано в науково практичному господарсько-правовому журналі «Підприємництво, господарство і право» №10 2019 року; с. 107-111.

5. Циганок С.В. «Функції адміністративно-правової діяльності прокуратури України: поняття та класифікація», опубліковано в науковому віснику публічного та приватного права, Науково-дослідного інституту приватного права, випуск 2, 2019; ст. 210-215.

6. Шперун Х.В. «Право Міжнародного валютного фонду» як автономна правова система [Текст] / Х.В. Шперун // Правові реформи в Україні: реалії та перспективи. – Львів, ГО «ЛЦМППЛ», 2015. – С. 4-8.

7. Томіліна Ю.Є. До питання про обмеження виборчих прав засуджених / Ю.Є. Томіліна // Human right: theory and practice. – 2017. London. – January 23-28. – С. 131-134.

8. Правоторова О.М. Адміністративно-правова охорона: сучасні юрислінгвістичні аспекти. Право і суспільство. 2019. № 5.

9. Правоторова О.М. Форми адміністративної діяльності публічної адміністрації в механізмі адміністративно-правової охорони. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 5.

10. Правоторова О.М. Деякі особливості інституту медіації як засобу досудового врегулювання адміністративно-правових спорів. Право та державне управління. 2019. № 3.

11. Правоторова О.М. Адміністративно-правова охорона здоров’я: теоретичні аспекти. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. Випуск 3. С. 123-127.

12. Правоторова О.М. Новітня модель адміністративно-правової охорони. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. Випуск 1. Том 3. С. 145-150.

13. Правоторова О.М. Совершенствование законодательства в сфере административно-правовой охраны. Право и закон. 2019. № 1. С. 124–129. (Кыргызская Республика).

14. Капарулін, Ю. Хроніка херсонського гетто (1941 р.) // Місто, Історія, Культура, Суспільство City History, - Вип. 9 (2). – К., 2020. – С. 88-104.

15. Kaparulin Y. Jewish agrarian settlements in Southern Ukraine: origin and change of toponyms under the impact of state policy (in Ukrainian), in The Ideology and Politics Journal, Vol. 1 (15), Milan, 2020, pp. 172-187.

16. Капарулін Ю. Голокост євреїв-аграріїв Херсонщини // Голокост і сучасність: Студії в Україні і світі / Ред. кол.: О. Іванова, Ж. Ковба, О. Лисенко, В. Нахманович, А. Подольський, М. Тяглий (відп. ред.). Український центр вивчення історії Голокосту. ‒ Вип. 1 (17). ‒ К., 2019. ‒ С. 31-47.

17. Капарулін Ю. Епістолярна спадщини Іллі Еренбурга та проблема (не)повернення евакуйованих євреїв Калініндорфа (Калінінського) після Голокосту // Проблеми історії Голокосту: український вимір. Реферований щорічний журнал. Дніпро. – Інститут «Ткума»; ПП «Ліра ЛТД», 2018. – Вип. 10. – С. 189-203.

18. Анексія Автономної Республіки Крим військами Російської Федерації в межах стратегії непрямих дії // Анексія Автономної Республіки Крим і Війна на Донбасі. 2014 – 2015 рр. [Текст] : зб. наук. праць за ма- теріалами Всеукр. наук. військ.-істор. конф., 23 вересня 2015 р. / Нац. військово-історичний муз. Укра- їни. – К., 2015. – 301 с.

19. Капарулін, Ю. В. О. Рябінін-Скляревський : останні роки життя в ГУЛАГу та посмертна реабілітація ученого / Ю. В. Капарулін // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Серія : Історія. - Одеса : Астропринт. - 2015. - № 32. - С. 362-370.

20. Капарулін, Ю. В. Воєнна історія : навч.-метод. посіб. / Ю. В. Капарулін. – Херсон : ФОП Головко О. А., 2015. – 52 с. – (Сер. : навчально-методичні посібники).

21. Капарулін, Ю. В. Олександр Рябінін-Скляревський : інтелектуальна біографія історика (1878-1942) : монографія / Ю. В. Капарулін. - Херсон : Видавничий дім " Гельветика ", 2014. - 236 с.

22. Казанчан А.А. Соціальне обслуговування громадян в Україні: проблеми теорії та практики // Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія: Юридичні науки). / гол. ред. Стратонов В.М. – Херсон: Айлант. - 2015. – Вип.4 Том 2. - С.14-18.

23. Казанчан А.А. Поняття та види принципів права соціального забезпечення України // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна університетська правова освіта і наука» (23.02.2018, м. Київ, НАУ). – Том 1. – Тернопіль: Вектор, 2018. – С. 57-59.

24. Задорожня О.В., Новікова М.М. До питання витоків і специфіки становлення біоюриспруденції в сучасному правознавстві / О.В.Задорожня, М.М. Новікова // Jurnalul juridiс national: “Teorie si practica” S.R.L. Publicatie stiintifico-practica de derpt. – 2016. - № 2/1 (18). – С. 23-27.

25. Задорожня О.В., Задорожня Н.О Право на інформацію в теоретичному і практичному вимірі / Юридичний бюлетень: науковий журнал – Одеса, ОДУВС, 2018.- Вип. 6 (6).- С. 95-101. (фахове видання, свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ №2133-11133 Р від 06.04.2015).

26. Задорожня Н.О., Задорожня О.В. Право на інформацію в теоретичному і практичному вимірі / Юридичний бюлетень: науковий журнал – Одеса, ОДУВС, 2018.- Вип. 6 (6).- С. 95-101. (фахове видання, свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ №2133-11133Р від 06.04.2015).

27. Галаган О.Я. Legal issues of the regulation of the international maritime crews’work in quarantine conditions (Правові питання регламентації роботи міжнародних морських екіпажів в карантинних умовах, пов’язаних з пандемією коронавірусу (COVID-19) / Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 2/2020. – С. 182-185. Фахове видання типу «Б».

28. Галаган О.Я.  Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) та її роль у забезпеченні функціонування комунікаційних систем навігації / Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2020. № 1. С. 298-303. Фахове видання типу «Б».

29. Halahan O.Yа. The peculiarities of teaching maritime law to the foreign students of Kherson State Maritime Academy (on the example of the English language teaching groups) / Молодий вчений. Том 5. Випуск 81. Сторінки 360-363.

30. Halahan O.Yа. International legal responsibilities of Ukraine on the problems of provision of functioning of communication navigation systems. O.Y. Halahan // Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2016. – Вип. 3. (3). – С. 46 - 55.

31. Галаган О.Я. Право особи на  приватність в умовах супутникового навігаційного моніторингу: міжнародно-правові аспекти // Актуальні проблеми держави і права. – 2016. – С. 30-36. Фахове видання типу «Б».

32. Волкович О.Ю. (у співавторстві Міхрін В.К.) Актуальні проблеми правового забезпечення реалізації права громадян на доступ до публічної інформації в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015 ‑ Випуск 30, том 2. – с.46- 49. (Фахове видання, на підставі Постанови Президії ВАК України – 205/5 від 08.06.2005 р., проведено перереєстрація видання Постанова Президії ВАК України – 205/3 від 08.07. 2009 р., Наказ МОН України №793 від 04. 07 2014 р.)

33. Волкович О.Ю. (у співавторстві Петриченко Ю.В.) Окремні проблемні аспекти запровадження системи адміністративних послуг в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету. ‑ 2015. – № 6. – С. 33-36. (Фахове видання, на підставі Наказу МОН України №1411 від 10. 10 2013 р. ).

34. Волкович О.Ю. (у співавторстві Жеребятіна І.В.) Актуальні питання систематизації інвестиційного законодавства // Порівняльно-аналітичне право: [Електронне наукове фахове видання]. – Ужгород. – 2016.- №5 – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/5_2016/56.pdf. (Електронне фахове видання, на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 463 від 25 квітня 2013 р.- проведено перереєстрацію видання Наказ Міністерства освіти і науки України № 326 від 04 квітня 2018 р.)

35. Волкович О.Ю. (у співавторстві Околовський А.М.) Особливості правового становища Європейського інвестиційного банку // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. - №6 Том 2.‑ С.228-232. (Фахове видання на підставі Наказу МОН України від 11 липня 2016 року № 820 (Додаток 12)).

36. Волкович О.Ю. Актуальні питання реформування та запровадження спрощеної системи адміністративних послуг в Україні // Наукове видання «Судова та слідча практика в Україні», Випуск 1 – м. Херсон, 2016 – С. 29-33. (Фахове видання на підставі Наказу МОН України № 1604 від 22.12.2016 року (додаток 9)).

37. Волкович О. Ю. (у співавторстві Іванчук А.О.) Перспективи реалізації системи електронних адміністративних послуг в Україні / А. О. Іванчук, О. Ю. Волкович // Приватне та публічне право. Вип. 17 (3). – Суми: «Гельветика», 2017. – С. 101-106. (Електронне фахове видання включене на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 996 від 11 липня 2017 р.).

38. Volkovych O. Actual aspects of harmonization of the principles of the Ukranian tax law with the international standarts of the fiscal system // Fundamental and applied reaserch esinpracticeo fladings cientific schools. – Volume26, №2, - 2018. Р.157-160. (ІSSN 2313-7525 (print) http:// сopyright is confirmed by SCIREG C CORPORATION, EIN 33-1219486, San Jose, California, USA. Certificate № 1192528236.)

39. Волкович О.Ю. Перспективи запровадження електронного голосування в Україні як чинника реалізації демократичних засад держави Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. - Херсонський національний технічний університет. - http://el-zbirn-du.at.ua/2019_1/12.pdf (Наказ МОН України № 1528 від 29 грудня 2014 р. УДК: 357+352.07.)

40. Volkovych Olena Yuriіvna Асtual issues of introduction of anticorruption policy of the State the administrative – legal aspect of Ukraine and international experience East European Scientific Journal, Warsaw, Poland/ - №6 (46). – б 2019. – р. 42-47 https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_June8.pdf

41. Петренко Н.О. Зловживання процесуальними правами у вигляді штучної зміни підсудності господарської справи. Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – № 4. – С. 75–78. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://lsej.org.ua/4_2016/21.pdf

42. Петренко Н.О. Позов та позовна заява в господарському судочинстві. Вісник Одеського національного університету. Правознавство. 2018. № 2(33). С. 71-77.

43. Судові дебати в господарському судочинстві Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 4. 2019. С. 71-74.

44. Петренко Н.О. Щодо конкуренції норм виключної підсудності справ господарським судом// Місце юридичної науки у формуванні правової культури сучасної людини: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 25–26 грудня 2015 р.). – У 2-х част. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2015. – Ч.І. – С.112–114.

45. Петренко Н.О. Одноособовий та колегіальний розгляд справи господарськими судами України по першій інстанції// «Jurisprudenţa - componenta fundamentala a proceselor integraţionale şi a compartamentului legal contemporan», conferinţa international ştiinţifico-practica (2017; Chişinau). Confiranţa international ştiinţifico-practica «Jurisprudenţa - componenta fundamentala a proceselor integraţionale şi a compartamentului legal contemporan», 3-4 noiembrie, 2017.-  Chisinau: S.b., 2017. - С. 158-162 .

46. Врегулювання спору за участю судді в господарському судочинстві: переваги та недоліки// International Multidisciplinary Conference «Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland» Wolomin, Republic of Poland, 19–20 October 2018. Volume 5. Wolomin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», р. 157-160.

47. Петренко Н.О. Медіація в роботі адвоката// Пробація та медіація досвід Словаччини для України: матеріали міжнародного круглого столу (17-19 травня 2019 року, м. Херсон) / за ред.. В.М. Галунько, А.О. Гавловської. Херсон, 2019. С. 90-92.

48. Петренко Н.О. Атмосфера академічної доброчесності в закладі вищої освіти // Академічна доброчесність: виклики сучасності : збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 09.09 – 21.09.2019) / Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD.  Варшава, 2019. С. 95-97.

49. Петренко Н.О. Стадії позовного провадження господарського судочинства. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Серія: Юридичні науки. № 2, 2020. С.141-146.

50. Петренко Н.О. Щодо запровадження електронного правосуддя при вирішенні господарських спорів. Актуальні проблеми держави і права. № 85, 2020. С.197-201.

  

3. Видатні випускники спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність».

1. Кречик Наталія Анатоліївна – випускниця 2018 року спеціальності «Правоохоронна діяльність», юрисконсульт І категорії юридичного відділу Херсонського державного університету.

2. Кухта Наталія Ігорівна – випускниця 2018 року спеціальності «Правоохоронна діяльність», провідний спеціаліст відділу організаційного забезпечення діяльності суду та судової статистики Херсонського міського суду Херсонської області.

3. Богданович Андрій Олександрович – випускник 2018 року спеціальності «Правоохоронна діяльність», керівник договірного відділу Херсонського державного університету.

4. Бараненко Роман Васильович – випускник 2019 року спеціальності «Правоохоронна діяльність» (з відзнакою), доцент кафедри професіональних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат технічних наук, доцент, викладач з багаторічним стажем роботи.

5. Одинець Сергій Сергійович – випускник 2019 року спеціальності «Правоохоронна діяльність», старший інспектор відділу адміністративної практики управління патрульної поліції в Херсонській області Департаменту патрульної поліції.

6. Вахтель Олена Леонідівна – випускниця 2019 року спеціальності «Правоохоронна діяльність» , начальник відділу зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції в Херсонської області.

 

4. Склад кафедри з фото та короткою інформацією про викладача


Риженко Ірина Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент, в.о. завідувачки кафедри публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності.

Закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова (2000 р.) Спеціальність: Правознавство. Кваліфікація: юрист

Кандидат юридичних наук

12.00.07 – «Адміністративне право; адміністративний процес; фінансове право; інформаційне право».

Тема дисертації: «Адміністративно - правовий захист органами внутрішніх справ права власності суб’єктів господарювання» (2011 р).

Вчене звання: доцент кафедри галузевого права (2014 р.)

https://orcid.org/0000-0002-9208-2132

 


Правоторова Ольга Михайлівна – доктор юридичних наук, професор кафедри публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності.

Закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ (2008 р.) році. Спеціальність: Правоохоронна діяльність. Кваліфікація: юрист

Доктор юридичних наук.

Наукова спеціальність:

12.00.07 – «Адміністративне право; адміністративний процес; фінансове право; інформаційне право».

Тема кандиданської дисертації: «Адміністративно-правове регулювання охоронної діяльності в Україні» (2011 р.)

Вчене звання: доцент кафедри адміністратитивного і господарського права (2015 р.)

Тема докторської дисертації: «Адміністративно-правова охорона: теорія, практика та перспективи розвитку» (2017 р.)

Вчене звання: професор кафедри адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності (2020 р.).

Підвищення кваліфікації: Приймала участь у міжнародному стажуванні у Гуманітарно-природничому університеті (м. Сандомир, Польща) терміном з 3.12.2018 року по 14.12.2018 року та з 3.06.2019 року-6.06.2019 року.

https://orcid.org/0000-0002-7458-1595


Гладенко Олександр Миколайович - кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності.

Закінчив Одеську національну юридичну академію з відзнакою (2005 р.). Спеціальність: Правознавство.  Кваліфікація магістр.

Кандидат юридичних наук.

Тема дисертації: Міжнародно-правове співробітництво України з Європейським Союзом у сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки.

Вчене звання: доцент 2013 рік

Підвищення кваліфікації: Участь у міжнародній науково-практичній дослідницькій програмі «The EU law in case law of Member States» (Відень, Австрія, Братислава); 2) Участь у міжнародній науково-практичній дослідницькій програмі «Ukraine 2030 - Challenges and Prospects” Castello-di-Fiemme, Italy (13-19 січня 2017 р.); 3) Участь у міжнародній науково-практичній дослідницькій програмі «Sustainable Development 2030: Economic, Social, Environmental and Political Components” на базі Тбіліського державного університету (3-6 квітня 2017 р.); 4) Міжнародна конференція “Україна – Польща: економічні та соціальні виклики 2030”, 30 червня – 2 липня 2017 року, м. Варшава, Польська Республіка 5) Участь у міжнародному науково-практичному освітньому проекті “Business week”, Італія з 13 по 19 січня 2018 р.) 108 навчальних годин; 6) Тренінг для адвокатів “Міжнародне право як інструмент у роботі адвоката в Україні” 19 жовтня 2019 р. (InpactHub Odessa).

У червні 2014 р. пройшов програму з інтенсивного дослідження внутрішнього ринку ЄС: АDVANCED SUMMER COURSE IN EUROPEAN INTERNAL MARKET LAW Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, TEMPUS Centre з отриманням відповідного сертифікату.

З 2006-2018 р. викладав курс лекцій англійською мовою «International and Legal Aspects of the European Security System» (підготовлена методична програма).

З 2013-2018 р. викладав курс лекцій французькою мовою.

З 2017-2018 р. викладав курс лекцій англійською мовою«Introduction au droit international public» (підготовлена методична програма навчального курсу “International Trade Law & EU Trade Law (TEMPUS).

З 2006 року член Української асоціації порівняльного правознавства. З 2018 року член Української асоціації міжнародного права.

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років. Адвокат з 2010 р. (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1971, видане на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від «24» грудня 2010 р. № VI-16/172).


Волкович Олена Юріївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності.

 Закінчила Запорізький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України з відзнакою (2002 р.). Спеціальність: слідчо-криміналістична. Кваліфікація: правоохоронна діяльність. Досвід практичної роботи в органах внутрішніх справ у складає 13 років.

Кандидат юридичних наук

12.00.07 – «Адміністративне право; адміністративний процес; фінансове право; інформаційне право».

Тема дисертації: «Адміністративно-правові засади управління господарськими товариствами» (2010 р.)

Вчене звання: доцент кафедри адміністративного і господарського права (2013 р.)

Підвищення кваліфікації: Приймала участь у міжнародному стажуванні строком з 07.05.2018-12.05.2018 р. обсягом 120 годин, 4 кредити ЕСТS у Загребській школі економіки та менеджменту за підтримки Муніципалітету м.Вишнян (Хорватія). (CERTIFICATE UC № 210/18).

https://orcid.org/0000-0003-4216-3089


Казанчан Андрій Аркадійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності.

Закінчив Одеський інститут внутрішніх справ МВС України (1995 р.) Спеціальність: правоохоронна діяльність. Кваліфікація: юрист. Досвід практичної роботи в органах внутрішніх справ складає 3 роки

Кандидат юридичних наук

12.00.07. – «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Тема дисертації: «Правозастосувальна діяльність органів місцевого самоврядування: питання теорії та практики» (2006 р.)

Вчене звання: доцент кафедри адміністративного і господарського права (2012 р.)

https://orcid.org/0000-0001-5963-3644

 


Задорожня Надія Олександрівна – кандидат філософських наук,  доцент

Закінчила Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова у 1975 році. Спеціальність: Науковий комунізм

Кандидат філософський наук

Тема дисертації:

«Критика ідеології і політики сучасної соціал-демократії з проблем соціалістичної орієнтації (за матеріалами СДПН і СПА)» (1981 р.)

Вчене звання: доцент по кафедрі історії КПРС і наукового комунізму (курс наукового комунізму) (1988 р.)

https://orcid.org/0000-0002-3469-6195

 


Капарулін Юрій Валерійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності.

Закінчив Херсонський державний університет (2008 р.). Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Кваліфікація: викладач історії. Керівник Центру студій геноцидів ім. Р. Лемкіна Херсонського державного університету. Член Міжнародної асоціації гуманітаріїв.

Кандидат історичних наук

Спеціальності 07.00.06 – «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни».

Тема дисертації: «О. Рябінін-Скляревський (1878-1942): інтелектуальна біографія історика» (2012 р.)

Вчене звання: доцент кафедри всесвітньої історії та історіографії (2015 р.)

Підвищення кваліфікації:

1. Науково-дослідницьке стажування на базі перспективних досліджень Голокосту ім. Джека, Джозефа та Мортона Манделів Меморіального музею Голокосту США у м. Вашингтон (грудень 2018-липень 2019). Звіт затверджено на засіданні кафедри протокол № 1 від 27.08.2019

2. Науково-дослідницьке стажування в Дослідницькому центрі Yahad – in Unum Париж, республіка Франція. Стажування (23 вересня  - 20 грудня 2019). Звіт затверджено на засіданні кафедри протокол №7 від 27.01.2020

Керівник Центру студій геноцидів ім. Р. Лемкіна Херсонського державного університету. Член Міжнародної асоціації гуманітаріїв.

https://orcid.org/0000-0001-9099-5766

 

 Шперун Христина Всеволодівна - старший викладач кафедри публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності.

 Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка з відзнакою  (2008 р.).

Спеціальність: Міжнародне право. Кваліфікація: юрист-міжнародник.Перекладач.

Кандидат юридичних наук.

Наукова спеціальність: міжнародне право

Тема дисертації: «Правовий статус Міжнародного валютного фонду» (2014 р.)

 

 


Задорожня Олена Володимирівна – старший викладач кафедри публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності

Закінчила: Херсонський державний університет (2011 р.). Спеціальність: Правознавство. Кваліфікація: спеціаліст з права.

https://orcid.org/0000-0002-4173-249X

 

 

 

 

 


Томіліна Юлія Євгенівна – старший викладач кафедри публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності.

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (1989 р.)

Спеціальність: історія

Кваліфікація: історик, викладач історії КПРС та суспільствознавства

https://orcid.org/0000-0003-1127-2987

 

 

 


Галаган Олена Ярославівна – старший викладач кафедри публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності

Закінчила: Київський національний університет імені Тараса Шевченка з відзнакою. Спеціальність: Міжнародне право.

Кваліфікація: юрист-міжнародник.

https://orcid.org/0000-0001-8392-6965 

 

 

 

 


Беніцька Аліса Анатоліївна - асистентка кафедри публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності.

Закінчила Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка з відзнакою (2010 р.)

Спеціальність: Правознавство

Кваліфікація: юрист

Наразі є аспіранткою 1 року навчання кафедри галузевого права ХДУ.

https://orcid.org/0000-0001-9036-2731 

Сумісники:


Петренко Наталія Олегівна – доцентка кафедри публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності.

Директор ТОВ «Юридична компанія «Юста», адвокат.

Закінчила Одеський національний університет імені І.І. Мечникова з відзнакою (2008 р.)

Спеціальність: Правознавство. Кваліфікація: магістр права.

Кандидат юридичних наук.

Наукова спеціальність: господарське право, господарське-процесуальне право.

Тема кандидатської дисертації: «Підсудність справ господарським судам  України» (2017 р. )

Підвищення кваліфікації: Приймала участь у міжнародному стажуванні на базі Вищого Семінаріуму Духовного університету С. Вишинськогоу (м. Варшава, Польща) строком з 09.09.2019-15.09.2018 року (дистанційно) та з 18.09.2019-21.09.2019 року (очно), обсягом 120 годин. Сертифікат участі від 21.09.2019 р.

https://orcid.org/0000-0002-9641-718X

  

Захарова Світлана Іванівна – доцентка кафедри публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності

Закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечнікова в 1968 р.,

Спеціальність: правознавство

Кваліфікація: юрист

Юридичний стаж роботи складає 55 років.