Науков діяльність

Оновлено: 11.03.2021

 

Наукові інтереси: Управління господарськими ризиками в контексті забезпечення збалансованого економічного зростання підприємства

Мій orcid: 0000-0001-6415-5667

https://scholar.google.com/citations?user=AtqWUVUAAAAJ&hl=ru

 Проходження міжнародного стажування:

  У період з 28 березня по 02 квітня 2016 року пройшла науково-педагогічне стажування на тему : "Інноваційні освітні технології: світовий досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління" за спеціальністю 051 Економіка (профіль: Економіка підприємства) в обсязі 1 кредит (30 годин).

 Участь у міжнародних конференціях:

29 березня 2018 року  узяла участь у 1st Annual Conference "Technology transfer: innovative solusions in Social Sciences and Humanities

Публікації:  

Статті у виданнях, що включеня до Web of Science Core Collection Citations

 1. Tanklevska, N., Petrenko, V., Karnaushenko, A., & Melnykova, K. (2020). World corn market: analysis, trends and prospects of its deep processing. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal6(1868-2020-1688), 96-111 (https://publons.com/publon/36173662/). 

Статті у виданнях України, що включено
до міжнародних науко метричних баз

 1. Мельникова К.В. Методи управління підприємствами на основі збалансованої системи показників [Текст] / К.В. Мельникова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – №4. – Т.1 (214). – С. 7-13 (0,45 друк. арк.).
 2. Мельникова К.В.Шляхи зниження собівартості продукції за умов впровадження техніко-економічних новацій [Текст] / К.В. Мельникова, Ю.К. Василькова // Вісник Хмельницького національного університету. - 2016. - Випуск 3. - Т.1. - С. 214-220.  
 3. Мельникова К.В., Татарінова Г.В. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства [Електронний ресурс] / К.В. Мельникова, Г.В. Татарінова // Глобальні та національні пролбеми економіки. - 2017. - №20. - Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-20-2017 . Index Copernicus (ICV 2015:36.92)
 4. Melnykova K. Software economy as a vector of management of innovative infrastrukture of the region  [Текст] / K. Melnykova. A. Mohnenko. O. Fedorchuk //  Вісник Хмельницького національного університету. - 2019. - Випуск 5. - С. 7-11. 

Публікації в колективних монографіях:

 1. Мельникова К.В. Теоретичні аспекти державного регулювання економічного зростання [Текст] / К.В. Мельникова, В.В. Ковальов, О.М. Федорчук // Стратегія економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін.. У 2 томах. – Херсон: "Видавничий дім Гельветика", 2015. – Т.2. – С.23-35.
 2. Мельникова К.В. Корпоративне управління як передумова економічного зростання [Текст] / К.В. Мельникова, В.В. Ковальов, О.М. Федорчук //  Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології: колективна монографія/За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. - Херсон: "Видавничий дім Гельветика", 2015.– С.198-213. 
 3. Мельникова К.В. Аналіз інноваційно-інвестиціної діяльності підприємств півдня України [Текст] / К.В. Мельникова // Економіка південного регіону: проблеми, стратегії, моніторинг / за заг ред д.е.н., проф. Ушкаренко Ю.В. - Херсон: ПП Вишемірський В.С., 2017- С. 93-101. ISBN 978-617-7273-86-7
 4. 4.    Мельникова К.В. Інвестиційно-інноваційне забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств [Текст] / А.С. Мохненко, О.М. Федорчук, К.В. Мельникова // Розвиток підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища: управління, реалізація та перспективи  /За заг. ред. Д.е.н., проф. Шарко М.В. - Херсон: ФОП Вишемірський В.С., 2019. – С. 227-243. ISBN 978-617-7783-44-1

Публікації в міжнародних виданнях:

 1. Мельникова К.В. Підходи до управління господарськими ризиками в контексті забезпечення збалансованого економічного зростання [Текст] / К.В. Мельникова //   «Tehnologii educaționale inovatoare: experiența internațională și punerea sa în aplicare în formarea specialiștilor în economie și management», stagiului științific și educațional internațional (2016 ; hișinău tagiului științific și educațional internațional « ehnologii educaționale inovatoare: experiența internațională și punerea sa în aplicare în formarea specialiștilor în economie și management», 28 martie – 2 aprilie 2016, hișinău com org : lian (președinte et al – hișinău : n , 2016 ( ditura niversitate de stat din oldova – 23-28 P.
 2. Melnykova K., Petrenko V. Formation of vertically integrated agrarian enterprises with foreign capital // Technology transfer: innovative solutions in Social Sciences and Humanities. – 2018. – С. 13-15.

Публікації в наукових фахових виданнях:

 1. Мельникова К.В. Економічні передумови функціонування господарської системи на туристичному ринку [Текст] / К.В. Мельникова //  Вісник Херсонського державного університету. Серія економічні науки. – 2014. – №7. – Т. (3). – С. 144-121 (0,69 друк. арк.).
 2. Мельникова К.В. Формування системи оцінювання рівня збалансованого економічного зростання підприємства з урахуванням впливу господарських ризиків [Текст] / К.В. Мельникова // Соціально –економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2013. – № 12 (1). – С. 92-98 (0,6 друк. арк.).
 3. Мельникова К.В. Місце фінансової стійкості як складової економічної стабільності підприємства [Текст] / К.В. Мельникова // Економіка Криму. – 2013. – № 3(44). – С. 296-299 (0,46 друк. арк.).
 4. Мельникова К.В. Сучасні наукові підходи до визначення поняття «економічна стійкість підприємства» [Текст] / К.В. Мельникова // Таврійський науковий вісник. – 2013. – Випуск 86. –  С.246 - 252 (0,47 друк. арк.).
 5. Мельникова К.В.  Еволюція поняття «господарський ризик» [Текст] / К.В. Мельникова // Таврійський науковий вісник. – 2012. – Випуск 82. –  С.259-265 (0,53 друк. арк.).
 6. Мельникова К.В. Сучасні управлінські підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» [Текст] / К.В. Мельникова // Економіка Криму. – 2011. – № 4(37). – С. 167-170 (0,35 друк. арк.).
 7. Мельникова К.В. Економічне обгрунтування підвищення рівня рентабельності підприємства [Текст] / К.В. Мельникова, А.В. Татарінова // Вісник Одеського національного університету. - 2016. - Випуск 6 (48). - Т.21. - С.114-117.
 8. Мельникова К. В. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА / Мельникова К. В., Мохненко А. С., Федорчук О. М.// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2018. – №. 32. – С. 91-94.

Публікації за результатами участі у конференціях:

 1. Мельникова К.В. Підходи до принципів збалансованості підприємства [Текст] / К.В. Мельникова // Формування інформаційної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 березня 2014 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика». – 2014. – С. 47-52 (0,2 друк. арк.).
 2. Мельникова К.В. Формування збалансованої системи показників за факторами успіху підприємства [Текст] / К.В. Мельникова // Ефективне управління економікою: теорія і практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2013 р. // Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 21-25. (0,15 друк. арк).
 3. Мельникова К.В. Управлінські підходи до збалансованого економічного зростання підприємств [Текст] / К.В. Мельникова // Інноваційні економічні механізми для розвитку підприємств, регіонів, країн: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 вересня 2013 р. // Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 98-103 (0,15 друк. арк.).
 4. Мельникова К.В. Модель розвитку туризму в Україні [Текст] / К.В. Мельникова // України – Польща – ЄС: економіко-правові аспекти розвитку освіти і бізнесу: збірник матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон – Люблін: ПП Вишемирський В.С., 2013. – С. 59-62 (0,25 друк. арк.).
 5. Мельникова К.В. Экономическая стабильность деятельности предприятий [Текст] / К.В. Мельникова // Украйна – България – Европейськи Союз: съвременно състояние и перспективи / Сборн. с  доклади на межд. науч. конф.. – Науки и икономика. – Варна: Икономически университет. – 2012. – С. 82-85 (0,15 друк. арк.).
 6. Мельникова К.В. Система збалансованих показників у забезпеченні стабільного економічного зростання [Текст] / К.В. Мельникова // Формування конкурентоспроможної економіки України: сучасні проблеми та перспективи Збірник наукових праць. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2012. – С. 13-17 (0,2 друк. арк.).
 7. Мельникова К.В. Аналіз показників рентабельності підприємства [Текст] / К.В. Мельникова, А.В. Татарінова // Аграрна наука, освіта, виробництво: Європейський досвід для України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 листопада 2015 р. – Житомир, ЖНАЕУ, 2015 – С. 614 - 617     Мельникова К.В. Особливості оцінки конкурентоспроможності продукції підприємств агропромислового комплексу [Текст] / К.В. Мельникова, Ю.К. Василькова // Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах: Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної Інтернет-конференції, 22 квітня 2016 р. – Херсон: – 2016. – С. 117-119. Режим доступу:http://www.kspu.edu/About/Faculty/FEconLaw/Konference_Actual_problem_of_economic_growth. aspx 
 8. Мельникова К. Економічна безпека підприємства: сутність та чинники формування її відповідного рівня / К. Мельникова // Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 2-3 листопада 2017р. / Упорядковувач К. Мельникова. - Херосн, вид-во ПП Вишемірський В.С., 2017. - С.101-103. ISBN 978-617-7273-97-3
 9. Мельникова К. Оцінювання логістичних ризиків підприємства торгівлі / К. Мельникова // Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 11-12 жовтня 2018р. / Упорядковувач К. Мельникова. - Херосн, вид-во ФОП Вишемірський В.С., 2018. - С.72-74. ISBN 978-617-7573-65-3
 10. Мельникова К. Забезпечення кібернетичої безпеки в контексті Євроінтеграції / К. Мельникова // Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (25 лютого 2019 року) - Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. - С.650-653   
 11. Мельникова К. Ризик-менеджмент як інструмент управління господарським ризиком підприємства / К. Мельникова // Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 17-18 жовтня 2019р. / Упорядковувач Т. Казакова. - Херосн, вид-во ПП Вишемірський В.С., 2019. - С. 159-160. ISBN 978-617-7783-30-4
 12. Мельникова К.Організація маркетингової діяльнсоті на підприємстві / К. Мельникова, А Мохненко, О. Федорчук // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України: тези доп. ХІV міжнар. наук.-практ. конф., (Хмельницький - Сатанів, 28-30 листоп. 2019 р. - Хмельницький: ХНУ, 2019. - С. 94-96. ISBN 978-966-330-356-7
 13. Мельникова К. ХДУ 2020ь 

 Публікації в інших виданнях

 1.  Мельникова К.В.  Господарський ризик: теоретичний аспект [Текст] / К.В. Мельникова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика». – 2013. – №1. – С.73-76 (0,43 друк. арк.).

Авторські свідоцтва та патенти

 1.   А.С. № 52039 (Україна) Науковий твір «Інтегроване середовище контролю знань студентів з економіко-математичних дисциплін нормативної частини для вищих навчальних закладів для спеціальності 6.05100 «Економіка підприємства», 6.050101 «Економічна теорія» [Текст] / К.В. Мельникова, О.В. Співаковський, В.М. Кобець та ін. – № 52039 від 05.11.2013 р.

 

З 15 лютого 2019 є членом Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти 
4 жовтня 2019 року узяла участь у семінарі-тренінгу "Відповідальне партнерство. Бізнес та Освіта у контексті сталого розвитку" 
 з 8 по 10 жовтня 2019 року успішно пройшла навчання проєктному менеджменту з програмою "Креативна молодь змінить Україну" Фонду Богдана Гаврилишина для предстаників культурних та креативних індустрій
20 листопада 2019 року прослухала курс освітнього лекторію для викладачів вищої освіти "Економічний експрес", що відбувся в рамках програми інформаційних днів Національного банку України в регіонах
  З 7 по 14 лютого 2020 року пройшла навчання в рамках семінару-тренінгу за програмою "Інституційні інструменти професійного розвитку сучасного викладача університету".

 

Меню

Кількість відвідувань