ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Оновлено: 26.11.2019

Макет збірника ITMEI 2019 можна скачати за посиланням - !МАКЕТ_збірник 2019_V_2.pdf (27.8 Mb)
Шановні колеги!

Запрошуємо викладачів закладів вищої освіти, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, докторантів, слухачів магістратури, представників органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції на тему «Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти» , яка відбудеться 17-18 жовтня 2019 року на базі Херсонського державного університету.

IV International

Scientific and Practical Conference

ISSUES AND TRENDS IN MODERN ECONOMY UNDER INTEGRATION: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

 ITMEI 2019


 

   

 

Голова організаційного комітету:

Омельчук С.А. – д.п.н., доцент, проректор із наукової роботи ХДУ, дійсний член Української академії акмеології, доцент, професор кафедри;

Члени організаційного комітету:

Тюхтенко Н.А. – д.е.н., професор, проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи ХДУ, Академік Академії економічних наук України;

Соловйов А.І. – д.е.н., професор кафедри менеджменту та адміністрування, декан факультету економіки і менеджменту ХДУ;

Ушкаренко Ю.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки  та міжнародних економічних відносин ХДУ;

Мохненко А.С. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та підприємництва ХДУ;

Шашкова Н.І. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування ХДУ;

Гарафонова О.І. – д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту КНЕУ ім. В. Гетьмана (м. Київ);

Савіна Г.Г. - д.е.н., професор, проректор із наукової роботи ХНТУ;

Драган О.І. –  д.е.н., професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці НУХТ (м. Київ);

Шебаніна О.В. – д.е.н., професор, декан факультету менеджменту МНАУ (м. Миколаїв);

Перевозова І.В.  д.е.н., доцент, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

Некрасова Л.А.  к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету;

Макуха С.М. – к.е.н., доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики ОНЕУ (м. Одеса);

Edwin J. Portugal – Full Professor, Ph.D, Professor of Business Administration Department, State University of New York in Potsdam (США);

William P. Spencer – Professor Emeritus, Professor of Agriculture and resource economics department, Colorado State University (США);

John P. Olienyk – Professor,  Ph. D., Professor College of business, Colorado State University (США);

Andrew Seidl – Professor,  Ph. D., Professor and Extension specialist – Public Policy of Agriculture and resource economics department, Colorado State University (США);

Rebecca Hill – Ph. D. associated  professor, Extension  research specialist Agriculture and resource economics department, Colorado State University (США);

Аndrzej Nowakowski – ректор Університету Інформатики та Мистецтв (Польща).

Amit Kumar - assistant professor in the Department of Commerce and Business Management Integral University,  Lucknow (Індія)

 

Вимоги до оформлення тез:

 

1. Учасник має право представити в збірник лише одні тези, які раніше не публікувалися.

2. Максимальна кількість авторів одних тез – три особи.

 3. Якщо автором тез одноосібно є студент(и) чи здобувач (аспірант), то учасник обов’язково вказує наукового керівника. Науковий керівник не вважається співавтором тез.

4. Обсяг тез – до 2-х сторінок, які не нумеруються.

 5. Формат – А4, гарнітура – MS Word.

6. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,0, абзац –1,25 см.

7. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.

8. У верхньому правому куті – прізвище та ім’я автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, країна (для іноземців).

 9. Нижче – через один абзац – НАЗВА ТЕЗ (великими жирними літерами по центру).

10. Нижче – через один абзац – текст тез.

 11. В кінці тексту – через один абзац – наводиться Література (жирним і по центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.

12. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.

13. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.

14. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.

 15. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

 16. Відповідальність за зміст та оформлення тез несуть автори і науковий керівник.

Шаблон для студента.docx (23.4 Kb)                  Шаблон для викладачів.docx (16.4 Kb)

Останній термін подання тез - 16 жовтня 2019 року

e-mail:


N.B. Редакційна колегія залишає за собою право чистового редагування або відхилення матеріалу, який оформлений з порушенням зазначених вище вимог!