Професорсько-викладацький склад

Оновлено: 24.09.2021

 Кабельнікова Наталія Володимирівна – в.о завідувачки кафедри спеціальної освіти, кандидатка педагогічних наук, доцентка ,гарант освітньо-професійної програми «Логопедія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

ORCID https://orcid.org/0000-0002-5236-2033

Google Scholar:  https://scholar.google.com/citations?user=v3N7010AAAAJ&hl=en

У 2002 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «Початкове навчання. Дефектологія» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів. Логопеда. У 2007 році в Інституті спеціальної педагогіки АПН України захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.03. – корекційна педагогіка на тему «Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку». У коло професійних інтересів входять проблеми вивчення етіопатогенезу та симптоматики логопатології в дитячому віці, застосувавання інноваційних логопедичних технологій в освітньо-корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.

Здійснює викладання дисциплін: «Логопедія з історією логопедії», «Логопедія з практикумом», «Логопатологія дитячого віку», «Логопедична робота в андрагогіці», «Методика логопедичної корекції системних порушень мовлення», «Основи інклюзивної педагогіки», «Організація взаємодії фахівців під час комплексного супроводу дітей з тяжкими порушеннями мовлення в умовах лікувально-оздоровчого та корекційно-реабілітаційного середовища», «Інноваційні технології в освітньо-корекційній роботі з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення».

 Здійснює викладання дисциплін: 

Перший (бакалаврський) рівень: Мовленнєві та сенсорні системи; Психопатологія та клініка інтелектуальних порушень; Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами; Гігієна дітей  та підлітків в системі корекційної освіти.

Другий (магістерський) рівень: Актуальні проблеми спеціальної педагогіки, психології та інклюзивної освіти; Організація інклюзивного навчання в закладі загальної середньої освіти; Робота вчителя з особливою дитиною.

Третій (освітньо-науковий) рівень: "Психологія розвитку в нормі та патології", "Психологічні засади інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами".

Яковлева Світлана Дмитрівна, докторка психологічних наук, професорка, гарант освітньо-професійної програми «Олігофренопедагогіка» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7620-098X

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=SmvwabgAAAAJ&hl=uk&authuser=1

У 1981 році закінчила Івано-Франківський медичний інститут за спеціальністю "лікар-лікувальник".

У 1991 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності  14.00.06 – кардіологія на тему: «Нейрогуморальні та гемодинамічні  механізми використання магнітних полів у лікуванні хворих початковими стадіями гіпертонічної хвороби».  Докторська дисертація зі спеціальності 19.00.08 – спеціальна психологія, захист 2015 р. з теми: «Психофізіологічні засади організації навчальної діяльності дітей з вадами розвитку».

 З 2000 по 2021 рік займала посаду завідувача кафедри спеціальної освіти. З травня 2021р. працює на посаді професора кафедри спеціальної освіти.

Входить у склад підкомісії 225 «Медична психологія», сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України над створенням стандартів вищої освіти України (Н № 582 від 25.04.2019).

Науковий керівник ініціативної науково-дослідної теми кафедри спеціальної освіти «Зміст і технології навчання в системі спеціальної освіти та інклюзивному освітньому середовищі», реєстраційний номер 0119U101727;

Керівник науково-дослідної лабораторії «Оздоровчі технології в спеціальній освіті» з 2003 р. 

Наукові інтереси: нейропсихологічні проблеми дітей з порушеннями у розвитку різних категорій та різних нозологічних форм; інклюзивна освіта дітей з порушеннями психофізичного розвитку; психологічні основи супроводу дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

 

 Здійснює викладання дисциплін: "Спеціальна методика викладання шкільних дисциплін: ручна праця, географія, СПО", "Психологічне консультування та корекція в системі спеціальної та інклюзивного навчання", "Методологія та організація спеціальних педагогічних і психологічних досліджень", "Вступ до спеціальності «Спеціальна освіта та деонтологія», "Спеціальна психологія", "Психокорекція осіб з ТПМ".

 Ляшко Віра Віталіївна, заступниця завідувачки кафедри спеціальної освіти, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри, гарант освітньо-професійної програми «Олігофренопедагогіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

ID Orcid 0000-0001-5764-856X

WofS Researcher ID AAR-5267-2021

Google cholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=yNuMbRsAAAAJ&hl=uk

У 1998 р. закінчила  Херсонський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію магістра біології.

 У 2012 році в Інституті спеціальної педагогіки НАПН України захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 19.00.08 – спеціальна психологія на тему «Передумови становлення індивідуального стилю трудової діяльності в учнів початкових класів допоміжної школи». 

Працює над пілотним проєктом проблемної групи «Технології корекційної роботи у спеціальній школі».

 

 

Здійснює викладання дисциплін: «Основи дефектології», «Логопедія з історією логопедії», «Логопедія з практикумом», «Логопсихологія», «Логоритміка», «Організація логопедичної роботи», «Логопедична корекція системних порушень мовлення», «Логопедичний масаж», «Ігри в логопедичній роботі», «Ритміка та логопедичні ігри».

 Ільїна Наталія Володимирівна, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри, гарант освітньої програми «Логопедія» з підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта спеціалізацією 01 Логопедія.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8924-0574

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=LhvUKSsAAAAJ

У 2003 році закінчила факультет дошкільної та початкової освіти ХДУ та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Початкове навчання», здобувши кваліфікацію «Викладач початкового навчання; логопед». З 2005 по 2011 роки навчалася в аспірантурі на кафедрі логопедії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. В результаті такого навчання було написано дисертацію на тему «Формування образного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення». За результатами захисту наукової праці у жовтні 2011 року було присуджено науковий ступень кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03. Корекційна педагогіка.

Наукові інтереси зосередженні навколо питань специфіки мовленнєвого розвитку дітей із системними порушеннями мовлення, а також сенсорного розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Логічним продовження вивчення окреслених питань є дослідження методів і прийомів розвитку та корекції зазначених процесів.

   

Здійснює викладання дисциплін: "Основи теорії і спеціальної методики виховної роботи","Спецметодика роботи з дітьми-сиротами", "Спецметодика викладання історії", "Корекційна психопедагогіка", "Методика профорієнтаційної роботи з дітьми із порушеннями розумового розвитку".

Образцова Олена Миколаївнакандидатка педагогічних наук, викладачка 

У 1999 році закінчила Херсонський державний педагогічний університет, факультет ІТФ, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання. Спеціалізація: обслуговуюча праця» та здобула кваліфікацію вчителя трудового навчання, креслення, безпеки життєдіяльності, обслуговуючої праці.

З  1999 року працювала в Херсонському обласному центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю на посаді викладача трудового навчання вищої категорії.

У 2013 році захистила дисертацію на тему: «Формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання ручної праці» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання. Науковий ступінь кандидат педагогічних наук. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Коло наукових інтересів: когнітивно-поведінкова терапія, арт-терапія, інноваційно-модульні технології навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Бере участь в обласних, регіональних, Всеукраїнських науково-практичних конференціях з міжнародною участю, семінарах для працівників спеціальних закладів освіти корекційного типу, у семінарах-практикумах для батьків та працівників центру,районів області.

Надає патронатні послуги дітям та батькам з районів Херсонської області.

 


Фроленкова Лариса Миколаївнавикладачка. 

https://orcid.org/0000-0002-4577-2843

У 2003 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «Дефектологія» та здобула кваліфікацію вчителя допоміжної школи, логопеда.

Викладає дисципліни «Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення», «Невропатологія», «Основи теорії спеціальної методики виховної роботи», «Спеціальна педагогіка», «Логопедична робота з дітьми з аутистичним спектром порушень», «Методологія та організація спеціальних досліджень», «Психологічне консультування та корекція в системі».

 Бабаніна Інна Олександрівнавикладачка. 

У 2006 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Дефектологія», здобула кваліфікацію викладач логопедії та спеціальної психології.

Здійснює викладання дисциплін: Логопедія з практикумом. Логопсихологія. Основи інклюзивної освіти. Логопедія з історією логопедії. Логопедична робота в андрагогіці. Організація взаємодії фахівців під час комплексного супроводу дітей з тяжкими порушеннями мовлення Інноваційні технології в освітньо-корекційній роботі з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення. Логоритміка. Методика логопедичної реабілітації тяжких порушень мовлення. Основи інклюзивної освіти.


 

 Дрозд Лідія Вікторівна, викладачка

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=kvsYwaEAAAAJ&hl

ORCID      http://orcid.org/0000-0001-5406-2942

У 2013 році закінчила Херсонський державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Корекційна освіта" та здобула кваліфікацію олігофренопедагога, логопеда. Викладача корекційної педагогіки.

14 травня 2021 року захистила дисертацію у Херсонському державному університеті на тему: "Формування життєвого цілепокладання у підлітків з інтелектуальними порушеннями" зі спеціальності 053 Психологія (05 Соціальні та поведінкові науки).

Здійснює викладання дисциплін:

Перший (бакалаврський) рівень: "Історія спеціальної та інклюзивної освіти", "Корекційна психопедагогіка", "Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами",  "Інклюзивне навчання в системі спеціальної освіти", "Психолого-педагогічна діагностика та відбір в спецзаклади".

Другий (магістерський) рівень: "Інноваційні технології в системі роботи дітей з особливими освітніми потребами", "Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу дітей з порушеннями розумового розвитку", "Діагностика та супровід дитини зі спектром аутистичних порушень".

Зіневич Тетяна Олександрівна, викладачка.

У 1999 році закінчила Гуманітарний інститут у м. Херсон за спеціальністю "Психологія" та здобула кваліфікацію спеціаліст з психології.

У 2007 році закінчила магістратуру у Херсонському державному університеті за спеціальністю "Дефектологія" та здобула кваліфікацію викладач корекційної педагогіки.

Здійснює викладання дисциплін: "Спеціальна психологія", "Психокорекція осіб з тяжкими порушеннями мовлення", "Актуальні проблеми спеціальної педагогіки, психології та інклюзивної освіти", "патологія та клініка інтелектуальних порушень", "Психологія дітей з інтелектуальними порушеннями", "Основи дефектології. Психологія мовлення", "Гігієна дітей та підлітків в системі корекційної освіти".


 

  Сумісники кафедри

 

 Лаврикова Оксана Валентинівна, доцентка, кандидатка біологічних наук, професорка кафедри спеціальної освіти.

Здійснює викладання дисциплін: "Спецметодика викладання природознавства", "Валеологія", "Психолого-педагогічна діагностика та відбір в спецзаклади".

 

 

 Соловей Олександра Сергіївна, старший лаборант кафедри, асистентка 

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=XGjenfEAAAAJ&hl=en