Профілі аспірантів та докторантів

Оновлено: 15.12.2021

Докторанти 

 

Анісімова Олена Едуардівна

Науковий керівник: Петухова Любов Євгенівна

Профіль Google Scholar 

 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=7lM_eJQAAAAJ

Профіль ORCID

 https://orcid.org/0000-0001-9467-3975

Інші профілі (Scopus, WoS) 

https://publons.com/researcher/4209407/olena-anisimova/

Scopus

Коло наукових інтересів:

Партнерська взаємодія учасників освітнього процесу закладів вищої освіти, фребельпедагогіка.

Науково-практичні публікації

Публікації у виданнях, індексованих у науково-метричних базах Scopus і Web of Science:

1. Aleksander Spivakovsky, Lyubov Petukhova, Anisimova Olena, Horlova Anastasiia, Vira Kotkova,  Volianiuk Anastasiia. ICT as a key instrument for balanced system of pedagogical education / ІКТ як ключовий інструмент збалансованої системи професійної підготовки педагогів. Volume 2740, 2020, Pages 307-321, 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference, ICTERI 2020; Kharkiv; Ukraine; 6 October 2020 through 10 October 2020; Code 122555

2. Digital didactics as a new model in the theory of education REVISTA INCLUSIONES. 2020. - VOLUMEN 7. Р. 193-204: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.archivosrevistainclusiones.com/gallery/17%20vol%207%20num%20especialleabriljunio2020revinclusi.pdf  ISSN 0719-4706 (Web of Science)

 

Статті в фахових виданнях:

1. Взаємодія з тьютором як складова адаптації студентів-першокурсників до умов закладу вищої освіти. Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Херсон, 2020. – Вип. 90. – С. 67-72.  (фахове видання)

2.Критеріальний аналіз освітньо-професійних програм спеціальності «Дошкільна освіта» ЗВО України щодо забезпечення підготовки майбутніх вихователів ЗДО до партнерської взаємодії. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка /редактори-упорядники М. Пантюк, А.Душний, І. Зимомря. - Дрогобич :  Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 27. Том 1. С. 117-123.(фахове видання)

3. Використання засобів дистанційного навчання у професійній підготовці майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Електронне фахове наукове видання «Відкрите освітнє Е-середовище сучасного університету». Київський університет імені Бориса Грінченка. № 10. 2021. С. 10-19. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.102/.

(фахове видання).

4. Різнорівневе навчання як засіб формування комунікативної компетентності майбутнього вихователя ЗДО. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. – 2021. – випуск 65.  С. 51-55. (фахове видання)

5. Інтерактивні форми навчання як засіб формування здатності до партнерської взаємодії в професійній діяльності педагогів ЗДО. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: збірник наукових праць. – Запоріжжя: Класич. приват. ун-т., 2020. - № 71. - Т. 2.. – С. 10-14. (фахове видання)

 

Статті:

1. Вирішення педагогічних ситуацій як складова освітнього процесу підготовки вихователів закладів дошкільної освіти. International scientific and practical conference «Psychology and pedagogy as sciences of formation and development of modern personality» :  conference proceedings, December 27-28,  2019. Wloclawek : Izdevnieciba  «Baltija Publishing. 196 peges. С. 108-112.

2. Особливості застосування оздоровчих технологій  у закладах дошкільної освіти з інклюзивною формою навчання. Вісник науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (28 березня 2019 р.) / гол. ред. Демченко І.І. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2019 р. – Вип.  V. – С. 29-32.

3. Новые образовательные функции модели трисубъектной дидактики. Новые образовательные функции модели три-субъектной дидактики. Векторы инновационного развития: научное пособие // Материалы І Международной научно-практической конференции (Барановичи, 11 декабря 2021 года). Республика Беларусь: Барановичский государственный университет. Ч. 2. С. 162-165.

Тези доповідей

1. Структурно-функціональна модель формування готовності майбутніх вихователів до партнерської взаємодії у професійній діяльності. V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ SCIENTIFIC COMMUNITY: INTERDISCIPLINARY RESEARCH

Busse Verlag GmbH (Hamburg, Germany). 26-28 августа 2021 https://www.interconf.top/archive.html. с. 137

2. Формування здатності до комунікації як важливого компонента професійної компетентності майбутніх педагогів. Психолого-педагогічні умови вдосконалення підготовки кадрового потенціалу закладів дошкільної та початкової освіти : колективна монографія / За заг. ред. Б.М. Андрієвського. – Херсон: ХНТУ, 2021. – 152 с.

3. Педагогічна взаємодія вихователя і дітей в ігровій діяльності. Вісник Науково-дослідної лабораторії «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в XXI столітті» за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини в умовах закладу дошкільної освіти і сім’ї» (25 листопада 2020 р.). – Умань : Візаві, 2020. – Вип. VII. –  С. 17-21.

Міжнародний рівень:

1.      VIII Международный научно-практический семинар «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы» (23-24 марта 2017 г., Барановичи, Республика Беларусь)

 2.      Форум регионов Беларуси и Украины г.Гомель 25-26 октября 2018 года. сертифікат учасника

 3.      ІІ Международная науч. практ. конф. в дистанц. формате «Проблемы и тенденции качества образования в системе национальной безопасности», 2018

 4.      ІІ Международная научно-практическая конференция в дистанционном формате «Проблемы и тенденции качества образования в системе национальной безопасности» Учреждение образования «Барановичский государственный университет», 18.10.2018.

 5.      Х Международный научно-практический семинар «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы» (Республіка Білорусь, м.Барановичи, 2019)

Всеукраїнський рівень:

1.      Всеукраїнська інтерактивна науково-практична конференція «Сучасні проблеми дошкільної та початкової освіти у системі суспільних трансформаційних процесів»

(м. Херсон, 2019)

2.      Всеукраїнська науково-практична конференція «Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах» (Івано-Франківськ, 2019)

3.      Всеукраїнська інтерактивна науково-практична конференція «Сучасні проблеми дошкільної та початкової освіти у системі суспільних трансформаційних процесів» (м. Херсон, 2019)

4.      Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога” (Херсон, 2020)

5.      ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини в умовах закладу дошкільної освіти і сім’ї» (Умань, 2020)

6. Всеукраїнська з міжнародною участю науково-практична конференція «Підготовка сучасного педагога дошкільної та початкової освіти в умовах розбудови нової української школи» Херсонський державний університет, 19 – 20 квітня 2018 р.

Неформальна освіта: 

1.Освітня програма підвищення кваліфікації «Професійний розвиток педагогічного (науково-педагогічного) працівника», вебінар «Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи», Академія інноваційного розвитку освіти, 17 листопада 2020 року.

Міжнародні стажування
2.Підвищення кваліфікації, міжнародне стажування “Моделі і технології виховання в міжнародних освітніх практиках університетів”, Науково- методичний заклад “Національний інститут навчання Міністерства  освіти Республіки Білорусь, 13.05.- 15.05. 2021 р. (72 години, 2,4 кр.)
1.Підвищення кваліфікації, міжнародне стажування “Академічна доброчесність”, Вищий Семінаріум Духовного Університету, Республіка Польща, м. Варшава, 28.09 – 06.11.2020 р. (180 годин, 6 кр., сертифікат)

 Інші досягнення (участь у грантових проектах, міжнародних та ін.)

Участь в заходах університетського рівня:

1. Організація онлайн курсів підвищення кваліфікації для педагогів практиків з «Фребельпедагогіки».

 Інші досягнення:

1. Науково-методична комісія (підкомісія) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, 2018-2019, 2019-2020

Наказ МОН України №582 від 25.04.19

 

БУРАК  ВАЛЕНТИНА  ГЕННАДІЇВНА


Посада: доцентка кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, докторантка зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спрямуванням).

 Науковий ступінь: кандидатка технічних наук (спеціальність 05.18.04 – технологія м’ясних, молочних та рибних продуктів).

Учене звання: доцентка.

 Покликання на профіль:

Google Scholar 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=CBaFJnAAAAAJ&hl=uk&oi=ao

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-9085-9000

Scopus

 https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200816800

Web of Science

 https://publons.com/researcher/4278417/burak-valentyna/https://orcid.org/0000-0001-9085-9000

 

Коло наукових інтересів: технологія харчування, ресторанна справа, харчові технології, професійна підготовка майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи.

 Основні публікації

 Дисертація:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (05.18.04 – технологія м’ясних, молочних та рибних продуктів) «Розробка комбінованих м’ясопродуктів з використання соєво-білково-жирового збагачувача (СБЖЗ)».

Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) «Теоретичні та методичні основи підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи в закладах вищої освіти».

 

Науково-практичні конференції:

Міжнародні конференції

 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності», 26-го і 27-го листопада 2020 року, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.

2. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти», 22–23 квітня 2021 року, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

4. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми обдарованості особистості», 20–21 травня 2021 року, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

5. V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти», 21–22 травня 2021 року, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

6. XXIX Міжнародна науково-практична конференція «Science, the ory and practice», 08–11 червня 2021 року, Токіо, Японія.

7. І Міжнародна науково-практична конференція «Problemas y perspectivas delaaplicaciуndelainvestigaciуncientнficainnovadora», 11 червня 2021 року, AERON BUSINESS INC. (PAN), NGO Europe an Scientific Platform (UKR), Панама

8. ІІ Міжнар. наук. спеціаліз. конф. «Сучасні напрями розвитку педагогіки та педагогічної психології; актуальні питання філології та мовознавства», 11 червня 2021 року, Івано-Франківськ.

9. Міжнародна науково-практична конференція «Контроль безпечності харчових продуктів. Україна-ЄС: невирішені питання» в рамках реалізації проекту за підтримки програми Жана Моне (Національний університет біоресурсів і природокористування України м. Київ 19–20 квітня 2018 р.).

10. I Міжнароднанауково-теоретична конференція «Scientific forum: the ory and practice of research», 18 червня 2021 року, Валенсія, Іспанія.

11. Міжнароднанауково-практична конференція «Здобутки, реалії та перспективиосвіти в сучасномусвіті», 28 червня 2021 року, Дніпро.

 

Усеукраїнські конференції

 1. Бурак В.Г. Аналіз основних понять професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанного господарства. Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності: матеріали VI Всеукр. (з іноземною участю) наук.-практ. конф. (Херсон, 20 листопада 2020). 2020. C. 47–51.
 2. 72 Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми», присвячена 120-річчю заснування НУБіП України (Національний університет біоресурсів і природокористування України м. Київ 3-4 квітня 2018 р.).

Навчальні підручники та посібники

 1. Бурак В.Г. Лабораторний практикум з процесів та апаратів хімічних і харчових виробництв: навч. посіб. Херсон: Грінь Д.О. 2014. 237 с.
 2. Баль-Прилипко Л. В., Слободянюк Н. М., Поліщук Г. Є., Паска М. З., Бурак В. Г. Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю: підруч. Київ. ЦП «Компринт». 2017. 572 с.
 3. Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України / ред. Непочатенко О.О.: колективна монографія. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. 299 с.

 

Неформальна / інформальна освіта:

 

1. Сертифікат Всеукраїнської наукової онлайн-конференції Змішаний та дистанційний формати навчання. Онлайн-безпека (AtomsHub – Нова українська школа) (1 кредит ЄКТС).

2. Сертифікат підвищення кваліфікації за видом «вебінар» з теми: «Ефективна цифрова взаємодія з учнями в умовах дистанційного навчання. Онлайн-ресурси для урізноманітнення освітнього процесу» (0,2 кредити ЄКТС від10.11.2020 ) (ТОВ «Всеосвіта»).

 

Робота зі студентами:

 

 1. Назва студентського наукового об’єднання: «Розробка й удосконалення технології виробництва якісних комбінованих продуктів харчування з використанням системи управління якістю НАССР» (керівник – доц. Бурак В.Г.).
 2. Науковий гурток – Школа кулінарної майстерності та сервісу (керівник – доц. Бурак В.Г.).
 3. Конкурсні роботи: Керівництво науковими роботами на теми: «Розробка технології виробництва комбінованих ковбасних виробів з харчовою антиоксидантною добавкою»; «Дослідження впливу параметрів технології виробництва м’ясних охолоджених напівфабрикатів на безпечність продукції відповідно принципів НАССР».

 

Стажування:

 1. ДП «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології і сертифікації», стажування, тема: «Передові технології оцінки якості харчових продуктів», від 27.11.2017.
 2. Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського , кафедра готельно-ресторанного бізнесу з 30.11. – 30.12.2020 (180 годин / 6 кредитів), довідка № 32 від 20.01.2021. Тема: «Сучасні теоретико-методологічні засади вивчення дисципліни фахового спрямування в інноваційному освітньому просторі».

 

Почесні нагороди/подяки/грамоти: Подяка Міністерства освіти і науки України від 25.04.2018. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України від 27.03.2019.

 

Додаткова інформація:

 

 1. Член НМК МОН України з спеціальності 181 «Харчові технології».
 2. Член Асоціації кухарів Півдня України.
 3. Свідоцтво експерт-дорадник.
 4. Пат. «Дослідження та розробка технології виробництва вершкового масла з використанням продуктів горобини» №77572.Бурак В.Г., Новікова Н.В.
 5. Пат. «Впровадження елементів системи безпечності при виробництві молочної продукції» № 77574 Новікова Н.В., Бурак В.Г.
 6. Пат. «Спосіб виготовлення ковбаси «Перепелино-делікатесна» № u 201310873;10.09.2013; опубл12.05.2014, Бюл. №9 Пат. на корисну модель 89929 Україна, МПК(2014) А01К 67/02 / Бурак В.Г.
 7. Пат. «Спосіб виготовлення вареників зі шпинатом» № u 201310873;10.09.2013; опубл12.05.2014, Бюл. №9 Пат. на корисну модель 89929 Україна, МПК(2014) А01К 67/02 / Бурак В.Г.

Соціальний проєкт «Смаки Херсонщини»

Соціальний проєкт був започаткований викладачами кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу ХДУ за участю провідних керівників закладів ресторанного господарства, шеф-кухарів, барменів Херсонщини у вересні 2020 року.

Місія проєкту: відродження традицій українського кулінарного мистецтва та престижу професій сфери ресторанного господарства Херсонщини.

 

 Аспіранти

 

 Волянюк Анастасія Сергіївна

Науковий керівник: Петухова Любов Євгенівна

Профіль Google Scholar

 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=a_-p6d8AAAAJ

Профіль ORCID

https://orcid.org/0000-0002-2890-4787

Інші профілі (Scopus, WoS)

https://publons.com/researcher/3462139/anastasiia-volianiuk/

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222266475

http://publication.kspu.edu/persons/554/

Коло наукових інтересів: 

Стала мотивація; підготовка вчителів початкової школи; ІКТ в освіті; самоосвіта.

Науково-практичні публікації

Публікації у виданнях, індексованих у науково-метричних базах Scopus і Web of Science:

1. Aleksander Spivakovsky, Lyubov Petukhova, Anisimova Olena, Horlova Anastasiia, Vira Kotkova,  Volianiuk Anastasiia. ICT as a key instrument for balanced system of pedagogical education / ІКТ як ключовий інструмент збалансованої системи професійної підготовки педагогів. Volume 2740, 2020, Pages 307-321, 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference, ICTERI 2020; Kharkiv; Ukraine; 6 October 2020 through 10 October 2020; Code 122555

 

Статті в фахових виданнях:

1. Мотивацiя як фактор пiдвищення навчальної успiшностi молодших школярiв ⁄⁄ Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 27. Том 1. – 290 с. – С. 241-245

2. Розвиток сталої мотивації у майбутніх вчителів початкової школи в умовах змішаного навчання. Електронне наукове фахове видання “Відкрите освітнє Е-середовище сучасного університету”, (10), 2021. С.56-66. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.106

 

Статті:

1.Характеристика змісту і рівнів навчальної мотивації молодших школярів // Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (9-10 листопада 2020, м.Херсон). Херсон, 2020. С.114-121

2. Характерологічні особливості стандартів початкової освіти (історико-логічний аспект), Магістерські студії. Альманах. 2018 р, 18 (2), С.325-328, Херсон. ХДУ

3. Компаративний аналіз стандартів початкової освіти / 2018, Магістерські студії. Альманах. Номер 18 (1), С.47-51, Херсон. ХДУ

3. Сучасні технології навчання молодших школярів іноземної мови, 2017, Лінгводидактична підготовка сучасного вчителя початкової школи: збірник наук. праць / під заг.ред. д. пед. наук доц. Нагрибельної І.А. С.46-52, ПП Вишемирський В.С., Херсон

Тези доповідей:

1.  Роль родини у підвищенні рівня навчальної мотивації учнів початкової школи ⁄⁄ збірник матеріалів X міжнародної науково-практичної інтернет-конференція «Сучасний рух науки» / 10th International Scientific and Practical Internet Conference "Modern Movement of Science". – Дніпро, 2020. – С. 247-251., (тези); 2-3.04.2020 р.

2. Деякі аспекти компаративного аналізу освітньої діяльності в початковій школі за часів Ф.Фребеля та в умовах сучасних трансформаційних процесів // збірник матеріалів Всеукраїнської інтерактивної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми дошкільної та початкової освіти у системі суспільних трансформаційних процесів"/ ТОВ «Борисфен-про», Херсон, лютий 2019 р., С.33-34

3. Компаративний аналіз стандартів підготовки вчителів початкових класів (історико-логічний аспект) 2018, збірник матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції "Підготовка сучасного педагога дошкільної та початкової освіти в умовах розбудови Нової української школи", С.383-385, Херсон: ТОВ «Борисфен-про»

Науково-практичні конференції:

Міжнародний рівень:

1. 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. ICTERI 2020; Kharkiv; Ukraine; 6 October 2020 through 10 October 2020

2. X міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» / 10th International Scientific and Practical Internet Conference "Modern Movement of Science". Дніпро – 2-3.04.2020 р.

3. Мультимедійна майстерня сучасних освітніх технологій (практичний кейс для освітян) у межах Міжнародної Навчально-демонстраційної сесії для освітян «Інноваційні методи викладання, навчання, менеджменту: новітні світові практики» XIV міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (м.Київ) – листопад 2019.

 

Всеукраїнський рівень:

1. Всеукраїнська конференція «Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога» 15 квітня 2021 року, організована Київським університетом ім. Б.Грінченка

2. Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Компетентності педагогічних працівників. Різнобічність та ефективність» 3-4 квітня 2021 року, тренінг «Мотивація учнів до зростання та створення умов до співпраці»

3. Всеукраїнська інтерактивна науково-практична конференція "Сучасні проблеми дошкільної та початкової освіти у системі суспільних трансформаційних процесів" Лютий 2019 року. Херсон, ХДУ

4. Всеукраїнська з міжнародною участю науково-практична конференція "Підготовка сучасного педагога дошкільної та початкової освіти в умовах розбудови Нової української школи", Херсон, ХДУ, 2018.

 

Регіональний/Обласний рівень

1. Онлайн-участь в Обласному науково-практичному Інтернет-семінарі «Ресурсна складова розвитку особистості в у мовах нової української школи». 31 березня 2021 року

2. Засідання круглого столу "Молоді лідери: 8 кроків до лідерства в часи змін" 16 квітня 2021 року, організованого на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

3. Круглий стіл, присвячений питанням академічної доброчесності у складі Товариства молодих вчених (спікерка - Ксенія Шахова, яка координує проєкт "Школа академічної доброчесності" в Київському університеті імені Бориса Грінченка). 17 березня 2021р

4. Регіональна зустріч рад молодих вчених закладів вищої освіти Херсонщини із головою ради молодих вчених при МОН України Олесею Ващук на базі ХДУ. 10 березня 2021р.

5. Круглий стіл «До 30-річчя Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського (пам’яті О. Я. Савченко присвячується)» 24 березня 2021 р.

Неформальна освіта:

Курс «Polska dla początkujących i średnio zaawansowanych» на платформі Navoica, в межах Міжнародного проекту «Польська мова для початкового та середнього рівня".POWR.03.01.00-00-W024/18, що реалізується в рамках 3 Осі Пріоритетів „Вища освіта для економіки та розвитку”, (Академія Ігнатіанум у Кракові). Сертифікат №3b940a6845a64b03821617b4acb1e8a3 від 30.08.2021.

Курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах», наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Сертифікат № 6e2ac33fe6fd45d0bf9b5c621f11bfcf від 07.02.2021.

Курс “Quality in Higher Education” в межах проєкту “Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI. century” (40 hours), онлайн, Університет Масарика, Брно, Чехія. 22.10.2020-15.12.2020.

Онлайн-курс «Про дистанційний та змішаний формати навчання для педагогів та керівників шкіл» (50 год) на платформі EdEra. Сертифікат № 9231760593954ba79e3af91cd9c2446e від 25.10.2020.

Вебінар «Як пройти шлях від керівника до лідера: напрацьовуємо лідерські якості» (1 год) на платформі Цифрового видавництва MCFR. Сертифікат від 18.09.2020.

Всеукраїнський освітній онлайн-марафон з підвищення кваліфікації на тему «Траєкторія розвитку сучасного педагога» (15 год) на платформі Всеосвіта. Сертифікат №DK090202 від 21.08.2020.

Серія вебінарів «Web of Science. Контрольні запитання» (4 год), Інформаційно-аналітичні ресурси та навчання, Clarivate. Сертифікат за 12.05.2020-14.05.2020.

Вебінар «ZOOM у дистанційному освітньому процесі: алгоритм роботи» (1 год) на платформі Цифрового видавництва MCFR. Сертифікат від 16.04.2020.

Вебінар «Дистанційне навчання: психологічні та методичні аспекти» (1 год) на платформі Цифрового видавництва MCFR. Сертифікат від 16.04.2020.

Вебінар «Психологічний антикороновірус: як налаштуватися на дистанційну роботу, споживати інформацію та опиратися паніці» (1 год) на платформі Цифрового видавництва MCFR. Сертифікат від 03.04.2020.

«Курс з креативності» на Платформі Спільноти для навчання та викладання «Вище» GoHigher.org. Сертифікат від 03.04.2020.

Курс навчання в рамках семінару-тренінгу «Технології дистанційного навчання у ЗВО засобами LMS Moodle» (6 год), Університетська школа професійного розвитку ХДУ, Херсон. Сертифікат №1/30 від 02.04.2020.

Онлайн-курс «Фактчек: довіряй-перевіряй» (15 год) на платформі EdEra спільно з VoxUkraine в межах ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні. Сертифікат № 8726cc525b974a20bfb902dfa1309e45 від 29.03.2020.

Онлайн-курс «Ефективні презентації» на Платформі Спільноти для навчання та викладання «Вище» GoHigher.org. Сертифікат від 28.03.2020.

Курс «Онлайн-сервіси для вчителів» на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності. Сертифікат від 24.03.2020.

Курс «Цифрові навички для вчителів» (6 годин) на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності. Сертифікат від 17.03.2020.

Курс «Базовий курс із цифрової грамотності» на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності. Сертифікат від 17.03.2020.

Курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг», наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Сертифікат №2da006ce0bb44d338925f1e7acef36cf від 16.01.2020.

Вебінар «Інтернет-олімпіади як засоби мотивації учнів» (2 год) на платформі «Всеосвіта». Сертифікат №YJ963335 від 07.12.2019.

Курс змішаного навчання «VeryVerified: курс з медіаграмотності», розроблений міжнародною організацією IREX у партнерстві зі студією онлайн-освіти EdEra (9 годин онлайн, 7 годин офлайн). Сертифікати від 29.10.2019.

Курс «Недискримінаційний підхід у навчанні» (32 години), розроблений ГО «Студена» та студією онлайн-освіти EdEra в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Сертифікат №109faba3a881480f963372cc75f93067 від 06.10.2019.

Курс «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами» (30 годин), розроблений ГО «Смарт Освіта» та студією онлайн-освіти EdEra в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агенством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Сертифікат №67e8c7de9c2e4218a1a4fc9bddc2b155 від 29.09.2019.

Онлайн-курс «Академічна доброчесність» (4 год), платформа EdEra в межах Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP), Американські Ради з міжнародної освіти. Сертифікат №6aea4063f6524f3d83a2ca0f1a4f608b від 29.09.2019.

Міжнародні стажування

1. Пройдено міжнародне онлайн-стажування на базі Науково-методичного закладу «Національного інституту навчання» Міністерства освіти Республіки Білорусь спільно з Агенством інновацій та професійного розвитку «Еду Тревел Едженсі» на базі освітньої онлайн-платформи SKLAD (Мінськ, Білорусь) з «11» березня 2021 року по «25» березня 2021 року.

Тема: «Початкова школа XXI століття. Закордонні практики».

2. Пройдено міжнародне онлайн-стажування на базі Республіканського Інституту Вищої Школи Республіки Білорусь спільно з освітньою онлайн-платформою SKLAD (Мінськ, Білорусь) з «13» травня 2021 року по «15» травня 2021 року.

Тема: «Моделі і технології виховання в міжнародних освітніх практиках університетів».

Інші досягнення (участь у грантових проектах, міжнародних та ін.)

Участь у грантових проектах:

1. Учасник онлайн-змагання з медіаграмотності «ІНФОТОН» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та INSCIENCE.

2. Грантова заявка «Безпечне інформаційне освітнє середовище» Global logic.

3. Проєктна пропозиція на грантову заявку «Інструменти медіаграмотності під час інфодемії на платформах шкільних бібліотек» (Академія української преси в партнерстві з Медійною програмою в Україні (виконавцем якої є МГО Internews).

4.Україно-фінський проект «Навчаємось разом» (заявник проєкту та член команди розробників).

5. Дистанційна участь у проекті "Трансформації педагогічних факультетів та університетів 21-го століття" (м. Брно, Чехія) листопад-грудень 2020р.

 Участь в заходах університетського рівня:

1. Проведення інтелектуально-розважальної гри з Історії педагогіки «Мій факультет – моя історія» до Дня народження педагогічного факультету (23.03.2021).

2. Проведення вебінару «Досвід здобувачів-експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо процедур забезпечення академічної доброчесності» у рамках Тижня академічної доброчесності. 19 лютого 2021р.

3. Участь в проєкті «Карантинний щоденник науковця» (педагогічна сторінка).

 Інші досягнення:

1. Експерт Національного агентства із забезпечення якості освіти з числа здобувачів вищої освіти.

2. Номінант конкурсу «Молодий вчений року – 2021» у двох номінаціях: «Педагогіка» та «Аспірант в галузі суспільних та гуманітарних наук» (Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України).


  

  Котило Альона Олександрівна

Науковий керівник: Пермінова Людмила Аркадіївна – докторка філософії з педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені професора Є.Петухова

Тема дисертаційного дослідження: "Психолого-педагогічні умови організації уроків англійської мови за концепцією Нової української школи" 

Посада: вчитель англійської мови Шевченківського ліцею Скадовської міської ради, аспірантка 1-го року навчання.

Освіта: Херсонський державний університет, 2014, диплом спеціаліста за категорією вчитель математики та інформатики.

Друга освіта: Херсонський державний університет, 2014, диплом спеціаліста за категорією вчитель англійської сови та зарубіжної літератури

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов (англійська), Smart-технології у навчанні, педагогіка.

Неформальна \ інформальна освіта:

Участь у Всеукраїнському науково-практичному онлайн-семінарі на тему:
«STEM-освіта у 2021-2022 навчальному році: актуальні питання та перспективи» (сертифікат MN 323397).

Свідоцтво про підвищення кваліфікації вчителя англійської мови (ХА 02139794/ 017169-21)

Інші досягнення (участь у грантових проектах, міжнародних та ін.): патент на корисну модель №112108 «Спосіб автоматичного керування насосною станцією» (25.07.2016р.); патент на корисну модель № 142774 «Електрогенератор на основі ТЕРМОЕРС» (25.06.2020р.).

 

Павлова Олена Сергіївна

Науковий керівник:  доктор педагогічних наук, професор Федяєва Валентина Леонідівна

Профіль Google Scholar 

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=Tpu5m4EAAAAJ

Профіль ORCID

ORCID

Коло наукових інтересів:

педагогіка, психологія, історія, філософія, музична освіта.

Науково-практичні публікації

1. Павлова О.С. Принцип партнерства у педагогічній системі В. Сухомлинського. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. 2018. № 3 (62), Т.1. С. 114-118;

 2. Павлова О.С. Партнерський підхід у науковій спадщині О.А. Захаренка. Педагогічний альманах: збірник наукових праць. 2019. Випуск 43. С. 253-258;

 3. Павлова О.С. Аспекти партнерського підходу в педагогічній системі В.О. Сухомлинського. Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка». 2019.  № 4 (100). С. 161-163.

Тези доповідей

1. Павлова О.С. Зв'язок школи з життям на засадах принципу партнерства. Педагогіка у вимірі соціокультурних досліджень: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 10-11 квітня 2019. Херсон: Айлант, 2019. С. 111-113.

 2. Павлова О.С. Принцип партнерства як історико-педагогічна проблема. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Частина ІІ: матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Дніпро, 29-30 березня 2019. Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. С. 262-263

 3. Павлова О.С. Матеріали музейних експозицій та виставок як форми презентацій з історії розвитку освітиФорми репрезентації джерел з історії освіти (до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського): матеріали Всеукр. наук.-практ. семінар, м. Київ, 15 трав. 2019. ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, Київ: ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2019. С. 63-64

 4. Павлова О.С. Роль партнерського підходу у здійснені духовного виховання учнів. Теорія та практика сучасної науки та освіти, Частина І: матеріали Міжнародної наукової конференції,  м. Дніпро, 29-30 листопада 2019. Дніпро: СПД «Охотнік», 2019.  С. 226-227

 5. Павлова О.С. Духовний світогляд вчителя як домінанта у партнерському підході. Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  м. Дніпро, 12 грудня 2019.   КЗВО «ДАНО» ДОР». Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. С. 154-155

 6. Павлова О.С.  Партнерський підхід в освітньому просторі. Гуманітарний корпус. Випуск 31.: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія і практика, м. Київ, 30 січня 2020.  Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. С. 101-102

 7. Павлова О.С. Педагогічна взаємодія як компонент партнерського підходу. World science: problems, prospects and innovations: Abstracts of I International Scientific and Practical Conference October 1-3, 2020. Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2020. С. 472-475

 8. Павлова О.С. Партнерський підхід у науковій спадщині Євгена Петухова. Гуманітарний корпус. Випуск 36.: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія і практика», м. Київ, 4 грудня 2020. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. С. 94-95

 9. Павлова О.С. Формування особистості педагога на засадах партнерського підходу. Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. м. Кременчук, 19 березня 2021. Кременчук: Методичний кабінет, 2021. С. 268-270

 10. Павлова О.С. Термінологічне визначення поняття «партнерство» у науковому предметному полі педагогіки. Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи: матеріали VІ Всеукраїнської науково-методологічного семінару з історії освіти, м. Київ,19 травня 2021. Київ, Вінниця: Нілан-ЛТД, 2021. С. 58-59;

 11. Павлова О.С. Партнерський підхід за працею В.Ф. Шаталова «Вчити всіх, вчити кожного» (1988). Гуманітарний корпус. Випуск 39.: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія і практика», м. Київ, 14 травня 2021. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2021. С.124-125 

Науково-практичні конференції:Міжнародні:

1. Міжнародна наукова конференція «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку» (29-30 березня 2019 р., м. Дніпро);

 2. Міжнародна наукова конференція «Теорія та практика сучасної науки та освіти» (29-30 листопада 2019 р., м. Дніпро);

 3. Міжнародна науково-практична конференція «Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія і практика (30 січня 2020 р., м. Київ);

 4. The 1st International scientific and practical conference «World science: problems, prospects and innovations» (October 1-3, 2020., Toronto, Canada);

 5. V Міжнародна науково-практична конференція «Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія та практика» (4 грудня 2020 р., м. Київ);

 6. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм (19 березня 2021 р., м. Кременчук);

 7. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія і практика» (14 травня 2021 р., м. Київ).

 

Всеукраїнські:

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Василь Сухомлинський – від пізнання дитини до створення освітньо-виховної системи» (22-24 листопада 2018 р., м. Миколаїв);

 2. Всукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка у вимірі соціокультурних досліджень» (10-11 квітня 2019 р., м. Херсон);

 3. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності» з нагоди 75-річного ювілею КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» (12-13 вересня 2019 р., м. Херсон);

 4. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика» (12 грудня 2019 р., м. Дніпро).

 

Регіональні:

1. Регіональна науково-практична Інтернет-конференція «Сім’я: батьки-дитина в умовах змішаного навчання» (24 квітня 2021 р., м. Херсон).

 

 Неформальна освіта:

-          Online-курс. Цифрові навички для вчителів (13.04.2020), виданий  Міністерством цифрової трансформації України «Дія»;

-         Online-курс. Онлайн сервіси для вчителів (23.05.2020), виданий   Міністерством цифрової трансформації України «Дія»;

-         Вебінар. Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection (03.06.2020), виданий Web of Science Group a Clarivate Analytics  company;

 -         Online-курс. Академічна доброчесність (07.06.2020), виданий ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА».

 

Пирожок Галина Юріївна

Науковий керівник: доктор філософії з педагогічних наук, професор Людмила Пермінова

Тема дисертації: Педагогічні умови формування soft skills у студентів педагогічного коледжу

 

Пислар Анатолій Борисович


Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Слюсаренко Ніна Віталіївна

 

Коло наукових інтересів:

педагогіка, психологія.

Статті в наукових фахових виданнях України:

1. Пислар А. Б. Визначення сутності поняття «виховання учнівської молоді в закладах професійно-технічної освіти». Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2019. Випуск 43. С. 25-30.

2. Пислар А. Б. Організаційні аспекти виховної роботи в навчальних закладах системи трудових резервів (50-ті рр. ХХ ст.). Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2019. Випуск 44. С. 284-290.

3. Пислар А. Б. Правове виховання учнівської молоді в закладах професійно-технічної освіти України (70-ті рр. ХХ ст.). Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2020. Випуск 45. С. 284-290.

Публікації в зарубіжних наукових виданнях:

4.Слюсаренко Н. В., Пысларь А. Б. Профессиональное самоопределение ученической молодежи в процессе трудового воспитания (60-е – начало 90-х гг. ХХ СТ.). Доклады Казахской академии образования. 2019. № 4. С. 104-113.

Публікації у виданнях, індексованих у науково-метричних базах Scopus і Web of Science.

5. Tsiuniak, O., Pyslar, A., Lialiuk, G., Bondarenko, V., Kovtun, O., Los, O. & Popovych, I. (2020). Research of interdependence of variables and factor structure of masters’ readiness for innovative pedagogical activity. Revista Inclusiones, Vol: 7 num 3, 427-452.

6. Blynova, O., Kostenko, T., Nesin, Y., Fedorova, O., Chaban, O., Pyslar, A., & Popovych, I. (2021). Research of the Relationship between Perfectionism and Feelings of Loneliness of Youths. Postmodern Openings, 12(2), 01-17.

Тези доповідей:

1. Пислар А.Б. Діагностика ставлення до праці учнів закладів професійно-технічної освіти: історичний аспект та перспективи. Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності (13-14 листопада 2018року, м. Херсон) / за ред. Кузьменка В. В., Слюсаренко Н. В.: у 2 ч. – Ч. 1. – Херсон КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2018. С. 186 – 189.

2. Слюсаренко Н. В., Пысларь А. Б. Воспитательная работа с «трудными» учащимися в профессионально-технических училищах (80-е годы ХХ столетия). Современные проблемы гуманитарных и социальных наук: материалы международной научно-практической конференции / под общей редакцией А.К. Кусаинова (7 декабря 2018 года, г. Астана.). Астана: Евразийский гуманитарный институт, 2018. С. 109-111.

3. Пислар А. Б. Основні підходи до виховання учнівської молоді у вітчизняних закладах професійно-технічної освіти наприкінці ХХ століття. Педагогіка у вимірі соціокультурних досліджень/ Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 10-11 квітня 2019р. – Херсон: Айлант, 2019. С. 63-65.

4. Пислар А. Б. Застосування психолого-педагогічної діагностики у вихованні учнівської молоді в закладах професійно-технічної освіти. Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості. Зб. наук. праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 26-27 вересня 2019 р.) [Електронний ресурс] / ред. колегія: О.Є. Блинова, Н.І. Тавровецька (відп. за випуск). – Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2019. С. 241 – 244.

5. Пислар А. Б. Гуманістичний підхід до виховання учнівської молоді в закладах професійно-технічної освіти (друга половина 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст.). Виховання дітей та молоді: теорія і практика: зб. наук. праць / за ред. Орести Карпенко. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. С. 164-167.

6. Пислар А. Б. Розвиток особистості в закладах професійно-технічної освіти. Соціально-психологічні технології розвитку особистості: зб. наук. праць за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів (м. Херсон, 14 травня 2020 р.) / ред. колегія: А. М. Яцюк, Н. О. Олейник, В. В. Мойсеєнко та ін. Херсон : ФОП Вишемирський В.С., 2020. С. 282-284.

7. Пислар А. Б. Організація виховної роботи в закладах професійно-технічної освіти України (70-ті рр. ХХ ст.). Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності: матеріали VІ Всеукраїнської (з іноземною участю) науково-практичної конференції (20 листопада 2020 року, м. Херсон) / за ред. Кузьменка В. В., Слюсаренко Н. В.: у ІІ ч. Ч. ІІ. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2020. С. 119–124.

8. Пислар А. Б. Психолого-педагогічні особливості навчально-професійної підготовки ліцеїстів-суднобудівників. Соціально-психологічні технології розвитку особистості: зб. наук. праць за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів (м. Херсон, 22 квітня 2021 р.) / ред. колегія: С. І. Бабатіна, В. В. Мойсеєнко І. І. Чиньона та ін. Херсон : ФОП Вишемирський В.С., 2021. С. 316–319.

Науково-практичні конференції:

Регіональні:

1. Регіональна науково-практична Інтернет-конференція  «Сім’я: батьки-дитина в умовах змішаного навчання» 29 квітня 2021 р., м Херсон.

Всеукраїнські:

1. IV Всеукраїнська науково-методична конференція. «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності» 13-14 листопада 2018 року., м. Херсон.

2. Всеукраїнська науково-практична конференція. «Педагогіка у вимірі соціокультурних досліджень» 10-11 квітня 2019 року., м. Херсон.

3. Всеукраїнська науково-практична конференція. «Актуальні проблеми сучасної педагогічної науки» 9-10 квітня 2020 року. м. Дрогобич.

4. Всеукраїнська (з іноземною участю) науково-практична конференція «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності» 20 листопада 2020 р., м. Херсон.

5. Всеукраїнська науково-практична конференції «Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів» 8–9 квітня 2021 р., м. Дрогобич.

З міжнародною участю:

1. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи» 20 квітня 2021 р., м. Запоріжжя.

Міжнародні:

1. Международная научно-практическая конференцмя. «Современные проблемы гуманитарных и социних наук» 7 декабря 2018 года., м. Астана.

2. ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості» 26-27 вересня 2019року., м. Херсон.

3. ХІІ Міжвузівської науково-практичної студентської конференції «Проблеми сімейних відносин: правовий і соціальний аспект» 19 листопада 2019 року, м. Первомайськ.

4. VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» 18-20 травня 2021 р., м. Суми.

5. VІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Соціально-психологічні технології розвитку особистості» 22 квітня 2021 р., м. Херсон.

 

Сібаров Станіслав Дмитрійович

Науковий керівник: Федяєва Валентина Леонідівна, доктор педагогічних наук, профессор  кафедри педагогіки, психології й

освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова

Профіль Google Scholar  

https://scholar.google.com.tw/citations?hl=ru&pli=1&user=EtKSzk8AAAAJ

Профіль ORCID

https://orcid.org/0000-0003-2328-8687

Коло наукових інтересів:

Авторські школи, педагогічні технології, освітній процес, категоріально-поняттєвий апарат педагогічних визначень

Науково-практичні публікації

Сібаров С.Д. Терміносистеми в методології наукового дослідження з проблеми «авторська школа». Проблеми підготовки сучасного вчителя. Вип 2. (22) / МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ; [голов.ред. І. Демченко]. – Умань : Візаві, 2020. – 192 с.

Науково-практичні конференції:Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти «Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок від традицій до новацій» (21 жовтня 2020 року) Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського

 

Чепурна Світлана Павлівна

Науковий керівник: Петухова Любов Євгенівна

Профіль Google Scholar 

https://scholar.google.ru/citations?view_op=list_ works&hl=ru&hl=ru&user=kTbyvK8AAAAJ

Профіль ORCID

https://orcid.org/0000-0002-2526-7313

Коло наукових інтересів:

Практико-орієнтована підготовка майбутнього вчителя початкової школи, педагогічна практика, освітні інформаційно-комунікаційні технології, трисуб’єктна дидактика

Статті в фахових виданнях

1. ЧЕПУРНА C. Силабус як засіб організації самостійної роботи студентів під час педагогічної практики // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 27. Том 5. – C. 215-219.

2. ЧЕПУРНА C. Діагностика організації педагогічної практики майбутніх вчителів початкової школи в закладах вищої освіти України // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 72 том 2 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С. 255-262.

Розділи колективної монографії

Svitlana Chepurna The experience of the organization of pedagogical practice in the period of distance learning by ICT (Досвід організації педагогічної практики в період дистанційного навчання засобами ІКТ) // Wissenschaft für den modernen Menschen: erziehung, psychologie, philosophie, philologie, kunstgeschichte. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 4. Teil 7. 2021. Р. 66-72.

Тези доповідей

1. Петухова Л., Чепурна С. Психолого-педагогічний аналіз поняття «професійна самопідготовка майбутнього вчителя початкової школи» / Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти: збірник наукових доповідей / за загальною редакцією д.п.н., доцента кафедри теорії і методики дошкільної освіти Ю.А.Руденко. – Одеса: Бондаренко М.О., 2019. – 334 с.

2. Чепурна С. Самостійна діяльність студентів у процесі педагогічної практики // Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога : [Всеукраїнська науково-практична конференція] Херсон, ХДУ – 08-10.листопада 2020 року.

Науково-практичні конференції:

1. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти» у Південноукраїнському національному педагогічний університеті імені К. Д. Ушинського (Одеса, 29-30 жовтня 2019 року).

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога» у Херсонському державному університеті (Херсон, 08-10 листопада 2020 року).

3. Мультимедійна майстерня сучасних освітніх технологій (практичний кейс для освітян) у межах ХІV міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (Київ, 18-20 листопада 2019 року).

Симпозіуми

Науковий симпозіум «Science for modern man», м. Карлсруе (Німеччина). 25-26 лютого 2021 року.

Круглі столи

1. Круглий стіл, присвячений питанням академічної доброчесності у складі Товариства молодих вчених (спікерка - Ксенія Шахова, яка координує проєкт «Школа академічної доброчесності» в Київському університеті імені Бориса Грінченка). 17 березня 2021 року.

2. Круглий стіл «До 30-ти річчя Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського (пам'яті О. Я. Савченко присвячується)». 24 березня 2021 року.

Семінари

1. Семінар «Як і для чого шукати плагіат». Зустріч з директором компанії «Unicheck» Андрієм Сідляренко у Херсонському державному університеті (Херсон, 27 листопада 2019 р.).

2. Онлайн-участь в Обласному науково-практичному Інтернет-семінарі «Ресурсна складова розвитку особистості в у мовах нової української школи» (Херсон, 31 березня 2021 року).

Неформальна освіта:

1. Участь в онлайн-курсі з медіаграмотності. Сертифікат (виданий 26.03.2020), який підтверджує успішне завершення курсу через студію онлайн-освіти «Educational Era» «VERIFIED онлайн-курс з медіаграмотності» виданий Мехрі Дракманом та Іллєю Філіповим

2. Участь в онлайн-курсі «Медіаграмотність для освітян». Сертифікат (виданий 03.04.2020) про успішне закінчення онлайн-курс через платформу масових онлайн-курсів «Prometheus» «Медіаграмотність для освітян» наданий Сергієм Горбачовим та Любов’ю Найдьоновою

3. Участь в онлайн-курсі Дзвенислави Новаківської «Ефективні презентації». Сертифікат про успішне закінчення онлайн-курсу «Ефективні презентації» на платформі Спільноти для навчання та викладання «Вище»

4. Участь в онлайн-курсі «Дизайн-мислення в школі». Сертифікат (виданий 16.04.2020) про успішне закінчення онлайн-курс через платформу масових онлайн-курсів «Prometheus» «Дизайн-мислення в школі» наданий Вкторією Примаченко

5. Участь в онлайн-курсі «Впровадження інновацій в школах». Сертифікат (виданий 16.04.2020) про успішне закінчення онлайн-курс через платформу масових онлайн-курсів «Prometheus» «Впровадження інновацій в школах» наданий Вкторією Примаченко

6. Участь в онлайн курсі «Мистецтво викладання». Сертифікат (виданий 27.04.2020) про успішне закінчення онлайн-курсу через платформу Освітній хаб міста Києва «Курс №5 Мистецтво викладання» наданий Лолашвілі Б. Г., Тимошенко І. І., Веретюк С. М.

Підвищення кваліфікації

1. Міжнародне онлайн-стажування на базі Науково-методичного закладу «Національного інституту навчання» Міністерства освіти Республіки Білорусь спільно з Агенством інновацій та професійного розвитку «Еду Тревел Едженсі» на базі освітньої онлайн-платформи SKLAD (Мінськ, Білорусь) з «11» березня 2021 року по «25» березня 2021 року. Тема: «Початкова школа XXI століття. Закордонні практики». Наказ ХДУ № 174-К від 11.03.2021 р.

2. Міжнародне онлайн-стажування на базі Республіканського Інституту Вищої Школи Республіки Білорусь  спільно з освітньою онлайн-платформи SKLAD (Мінськ, Білорусь) з «07» квітня 2021 року по «22» квітня 2021 року. Тема: «Університет 4.0 Цифрова трансформація університетів».

3. Міжнародне онлайн-стажування на базі Республіканського Інституту Вищої Школи Республіки Білорусь спільно з освітньою онлайн-платформою SKLAD (Мінськ, Білорусь) з «13» травня 2021 року по «15» травня 2021 року. Тема: «Моделі і технології виховання в міжнародних освітніх практиках університетів».

Участь у грантових проектах, міжнародних та ін.

1. Грантова заявка на персональні проєкти у сфері освіти HOUSE OF EUROPE «Інтеграція європейського досвіду застосування інтерактивних технологій навчання в освітній процес Нової української школи».

2Грантова заявка «Безпечне інформаційне освітнє середовище» Global logic.

3. Проєктна пропозиція на грантову заявку «Інструменти медіаграмотності під час інфодемії на платформах шкільних бібліотек» (Академія української преси в партнерстві з Медійною програмою в Україні (виконавцем якої є МГО Internews).

 

Писларь Олександра Олегівна

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Федяєва Валентина Леонідівна

Профіль Google Scholar

 https://scholar.google.com.ua/citations?user=L_iI0ZkAAAAJ&hl=uk

Профіль ORCID

 0000-0002-8019-1470

Коло наукових інтересів: 

Освітній менеджмент, управління освітою, післядипломна освіта, історія педагогіки, оцінювання якості освіти

Тези доповідей:

Писларь, О. О. Специфіка управління в освітній системі Польщі / О. О. Писларь // Педагогічна наука в Україні за роки незалежності : здобутки, прорахунки, перспективи : матер. Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. ( м. Херсон, 15-16 листопада 2017 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. - С. 194-197.

 Писларь О. О. Освітній менеджмент як історико-педагогічна проблема. Педагогіка у вимірі соціокультурних досліджень : Матеріали Всеукр. науково-практ. конф., м. Херсон, 10–11 квіт. 2019 р. Херсон. С. 65–68.

 Писларь О.О. Ґенеза структурно-функціональної моделі управління закладом освіти як форма презентації історико-педегогічних джерел з освітнього менеджменту. Форми репрезентації джерел з історії освіти (до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського) : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару, 15 трав. 2019 р. / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2019.

 Писларь О. О. Управлінська функція в науково-методичному забезпеченні навчально-виховного процесу за Сухомлинським. Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: методична спадщина педагога в контексті ідей Нової української школи : матеріали XXVI Всеукр. пед. читань, 27 верес. 2019 р. Рівне, 2019.

 Писларь О. О. Ґенеза структурно-функціональної моделі управління закладом освіти на прикладі Херсонського державного університету. Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти (частина ІІ) : матеріали Міжнар. науково-практ. конф., м. Львів, 25–26 трав. 2020 р. Львів, 2020. С. 32–33.

 Писларь О. Директор нової української школи у вимірі педагогічної спадщини Василя Сухомлинського. Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Ідеї Василя Сухомлинського крізь призму сучасних освітніх практик: набутий досвід і перспективи. : електрон. зб. матер. XXVIІ Всеукр. пед. інт.-читань, 30 верес. 2020 р. 2020.

 Писларь О. О. Терміносистема поняття "освітній менеджмент" у законодавстві України ХХІ століття. Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи : зб. матеріалів VІ Всеукр. наук.-методол. семінару з історії освіти, 19 трав. 2021 р. Вінниця, 2021. С. 61–62.

 Писларь О. О. Педагогічний процес як об’єкт освітнього менеджменту й управлінської діяльності в закладі освіти. Теорія та практика управління педагогічним процесом : матеріали Міжнар. науково-практ. конф., м. Одеса, 26–28 трав. 2021 р. Одеса, 2021.

Науково-практичні конференції:

Міжнародні:

 Педагогічна наука в Україні за роки незалежності : здобутки, прорахунки, перспективи (Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. ( м. Херсон, 15-16 листопада 2017 р.).

 Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти.  (Міжнар. науково-практ. конф., м. Львів, 25–26 трав. 2020 р.).

 Теорія та практика управління педагогічним процесом (Міжнар. науково-практ. конф., м. Одеса, 26–28 трав. 2021 р.)

 Всеукраїнські:

 

Педагогіка у вимірі соціокультурних досліджень (Всеукр. науково-практ. конф., м. Херсон, 10–11 квіт. 2019 р.)

 Форми репрезентації джерел з історії освіти (до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського) (Всеукр. наук.-практ. семінар, 15 трав. 2019 р.)

 Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: методична спадщина педагога в контексті ідей Нової української школи (XXVI Всеукр. пед. читання), 27 верес. 2019 р.

 Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Ідеї Василя Сухомлинського крізь призму сучасних освітніх практик: набутий досвід і перспективи. (XXVIІ Всеукр. пед. інт.-читання, 30 верес. 2020 р. 2020.)

 Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи (VІ Всеукр. наук.-методол. семінару з історії освіти, 19 трав. 2021 р.)

 Регіональна:

Сім’я: батьки-дитина в умовах змішаного навчання» (Регіональна науково-практична Інтернет-конференція , кафедра педагогіки, психології та освітнього менеджменту ім. Є. Петухова, 29 квітня 2021 р.)

Неформальна освіта:

Цикл тренінгів для експертів Національного агентства з оцінювання якості вищої освіти (вересень 2020 року)

 Вебінар від Національного агентства забезпечення якості освіти на тему «Доктори філософії я к освітньо-науковий рівень: сучасний стан, виклики, перспективи».

 Open Education Forum (15-16 березня 2021 р), організатором якого був КНУ ім. Шевченка. Серед блоків форуму були «Освіта після пандемії», «Професійне вигорання вчителя», «Сучасні тренди в освітньому середовищі: формальна, неформальна та інформальна освіта».

 Прослухала цикл вебінарів «Головні метрики сучасної науки: SCOPUS, Web of Science» (13 – 16 вересня 2021 р.) від компанії «Наукові публікації».

 Спільний вебінар від Unicheck та НАЗЯВО «Академічна доброчесність і підготовка навчально-методичних матеріалів».

 

 

Жукова Юлія Володимирівна

Науковий керівник: Пермінова Людмила Аркадіївна – доктор філософії з  педагогічних наук, професор

Тема дисертаційного дослідження: "Педагогічні умови розвитку англійськомовного освітнього середовища в закладах фахової передвищої освіти"

Посада: викладач іноземної філології Бериславського фахового педагогічного коледжу імені В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету.

Категорія: викладач другої категорії

Освіта: Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, 2013 р. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «мова та література» (англійська) та здобула кваліфікацію філолога та вчителя англійської мови та зарубіжної літератури.

Профілі:  

Тема наукової роботи: «Психолого-педагогічні умови формування англомовного середовища в фаховому педагогічному коледжі».

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов (англійська), педагогіка, критичне мислення освітян.

Статті у фахових виданнях:

-         Створення штучного мовного середовища як шлях формування професійної комунікативної компетентності майбутнього педагога. (2018р)

Неформальна \ інформальна освіта:

 1.  Сертифікат про проходження он-лайн курсу для вчителів та керівників шкіл про дистанційне навчання «Про дистанційний та змішаний формати навчання» (від 0.02.2021 р., освітній портал EdEra) (1,66 кредита ЄКТС)
 2. Сертифікат про проходження он-лайн курсу «Критичне мислення для освітян» ( 12.03.2021 р., освітня платформа Prometheus) (1 кредит ЄКТС)
 3. Сертифікат про проходження навчання для вчителів англійської мови у рамках проєкту «GoCamp Online» Creative Camp (від 24.07.2021р) (2 кредити ЄКТС)

Робота зі студентами:

підготовка статей студентів до участі  у ІІІ обласній студентській науково-практичній англомовній конференції «Online Learning / Distance Learning Revealing the Benefits and Challenges», яка відбулася 20.05.2021 року на базі відокремленого структурного підрозділу «Херсонський політехнічний фаховий  коледж» Державного університету «Одеська політехніка».


Коваленко Олександр Миколайович

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Слюсаренко Ніна Віталіївна

Коло наукових інтересів: педагогіка, історія педагогіки.

Покликання на профілі:

 

Статті в наукових фахових виданнях України:

 

1. Коваленко О. М. Аналіз поняттєво-категоріального апарату професійної підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту. Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2018. Випуск 37. С. 282-295

2. Коваленко О. М. Навчальна література як елемент навчально-методичного забезпечення підготовки залізничників у 50-90-ті рр. ХХ ст. Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2019. Вип. 43. С. 222-228.

3. Коваленко О. М. Джерельна база проблеми підготовки майбутніх залізничників у навчальних закладах Півдня України ІІ половини ХІХ – початку ХХІ століття. Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2019. Вип. 44. С. 263-270.

4. Коваленко О. М.  Проблема підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту в закладах освіти України в дисертаційних дослідженнях. Інноваційна педагогіка. № 30 (2). 2020. С. 27-30.

5. Kovalenko O. M. THE IMPLEMENTATION OF THE EXPERIENCE OF FUTURE RAILWAY EXPERTS TRAINING INTO THE MODERN EDUCATION PROCESS. Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2021. Вип. 48. 2021. С. 240-245.

Публікації в зарубіжних наукових виданнях:

6. Коваленко А. Н. Этапы подготовки специалистов железнодорожного транспорта во II половине ХХ – начале ХХI века. Доклады Казахской академии образования / редкол. А.К. Кусайынов (глава) и др. Астана. 2018. №4. С. 153-162.

7. Слюсаренко Н. В., Коваленко А. Н. Подготовка специалистов железнодорожного транспорта: международный опыт. Доклады Казахской академии образования / редкол. А.К. Кусайынов (глава) и др. Астана, 2018. №5. С. 38-46.

8. Коваленко О. М. Дуальна освіта як ключовий елемент підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту. Intellectual Archive. April-June.2021. C.138-145.

Тези доповідей:

9. Коваленко О. М. Організація навчання в Миколаївському технікумі залізничного транспорту імені В.М.Образцова (кінець ХІХ – початок ХХІ століття). Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами: матеріали ІІІ Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-методичної конференції (05 грудня 2017 року, м. Херсон) / за ред. Кузьменка В. В., Слюсаренко Н. В.: у 3 ч. Ч. 1. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 2017. С. 321-326.

10. Коваленко А. Н. Особенности подготовки специалистов железнодорожного транспорта в Украине во второй половине ХХ века. Современные проблемы гуманитарных и социальных наук: материалы международной научно-практической конференции / под общей редакцией А.К. Кусаинова (13 декабря 2017 года, г. Астана.). Астана: Евразийский гуманитарный институт, 2017. С. 66-68.

11. Коваленко О. М. Відображення проблеми підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту в дисертаційних дослідженнях. Współczesne trendy rozwoju edukacji i nauki w kontekście interdyscyplinarnym: мateriały ІІI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, 29-30 marca 2018 roku / [red.: I. Zymomrya, W. Ilnytskyj, H. Burunowa, D. Romaniuk, A. Sochal]. – Częstochowa – Użhorod – Drohobycz: Posvit, 2018. С. 250-252.

12. Коваленко О. М. До питання управління сучасним навчальним закладом залізничного профілю. Підготовка управлінських кадрів в контексті нового закону України «Про освіту» (2017 р.): збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції.  URL: http://www.kspu.edu/About/GeneralChair/ChairPedagPsychology.aspx

13. Коваленко О. М. Ідеї гуманізації освіти В.О. Сухомлинського у професійній підготовці майбутніх фахівців залізничного транспорту. Нова українська школа – діалог з В.О. Сухомлинським: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 квітня 2018 року, м. Херсон): в 2 ч. / за заг. ред. А.М. Зубка, В.В. Кузьменка, Н.В. Слюсаренко. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 2018. Ч. 1. С. 84-90.

14. Коваленко О. М. Підготовка майбутніх фахівців залізничного транспорту до дії у надзвичайних ситуаціях (початок ХХІ століття). Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України: матеріали ІV Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції. Київ: МПУ ім. М.П. Драгоманова, 2018. С. 64.

15. Коваленко А. Н. Отображение проблемы подготовки будущих специалистов железнодорожного транспорта в периодических изданиях. Современные проблемы гуманитарных и социальных наук: материалы международной научно-практической конференции / под общей редакцией А.К. Кусаинова (7 декабря 2018 года, г. Астана). Астана: Евразийский гуманитарный институт, 2018. С. 182-184.

16. Коваленко О. М. Висвітлення проблеми підготовки спеціалістів залізничного транспорту у навчальних закладах України на шпальтах журналу «Професійно-технічна освіта» в 1950-1990 рр. Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 1-2 лютого 2019 року). К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. Ч.1. С. 13-16.

17. Коваленко О. М. Сутність поняття «залізнична освіта». Педагогіка у вимірі соціокультурних досліджень: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 10-11 квітня 2019 р. Херсон: Айлант, 2019. С. 97-99.

18. Коваленко О. М. Сучасний стан підготовки фахівців залізничного транспорту в закладах освіти Півдня України. Виховання дітей та молоді: теорія і практика: зб. наук. праць / за ред. Орести Карпенко. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університет імені Івана франка, 2020. С. 99-102.

19. Коваленко О. М. Методи навчання майбутніх фахівців залізничного транспорту у навчальних закладах України (друга половина ХХ століття).  Теорія і практика реалізації сучасних педагогічних методик та технологій в освіті: матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, 19-20 листопада 2020 року / за заг. ред. О. А. Жукової, А. І. Комишана. Х.: ФОП Бровін О. В. 2020. С. 62-66.

20. Коваленко О. М. Підготовка майбутніх фахівців залізничного транспорту на підприємствах України (80-ті – початок 90-х рр. ХХ ст.). Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами: матеріали VI Всеукраїнської (з іноземною участю) науково-практичної конференції (20 листопада 2020 року, м. Херсон) / за ред. Кузьменка В. В., Слюсаренко Н. В.: у ІІ ч. Ч. І. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2020.  С. 137-141.

Науково-практичні конференції:

Всеукраїнські:

 

1. Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами (Херсон, 2017, 2020 рр.).

 2. Підготовка управлінських кадрів в контексті нового закону України «Про освіту» (2017 р) (Херсон, 2018); 

3. Нова українська школа – діалог з В.О. Сухомлинським (Херсон, 2018);

 4. Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України (Київ, 2018);

 5. Педагогіка у вимірі соціокультурних досліджень (Херсон, 2019);

 6. Виховання дітей та молоді: теорія і практика (Дрогобич, 2020);

 7. Теорія і практика реалізації сучасних педагогічних методик та технологій в освіті (Харків, 2020);

 8. Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів (Дрогобич, 2021);

З міжнародною участю:

9. Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи ( м. Запоріжжя, 2021).

Міжнародні:

 

10. Современные проблемы гуманитарных и социальных наук» (Астана, Казахстан, 2017, 2018 рр.),

 11. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки  в інтердисциплінарному контексті (Дрогобич, 2018 р.);

 12. Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук (Київ, 2019);