Кафедра теорії та методики дошкільної та початкової освіти

Оновлено: 19.10.2022

 

Кафедру теорії та методики дошкільної та початкової освіти створено  1 липня 2020 року після об’єднання кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії і кафедри філології. Нині це одна із найпотужніших структур ХДУ.

Завідувачка кафедри – кандидатка педагогічних наук, доцентка Саган Олена Валеріївна. Під її керівництвом працюють 11 доцентів, 1 старший викладач та 2 викладачі, різних за віком та досвідом, які забезпечують реалізацію освітніх траєкторій студентів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Спеціальна освіта» під час викладання більше ніж 60 освітніх компонент за спеціалізаціями – основи інформатики, українознавство, англійська мова.

Професорсько-викладацький колектив кафедри активно співпрацює з різними закладами освіти. До освітнього процесу залучені висококваліфіковані стейкхолдери, завдяки яким ефективно здійснюється взаємозв’язок науки, освіти та практики.

Наукова діяльність кафедри є складовою системи освіти і спрямована на наукове обґрунтування шляхів вирішення проблеми формування професійної компетентності сучасного педагога та їх упровадження в освітній процес університету.

Колектив кафедри бере участь в інноваційних видах навчально-методичної роботи: конференціях, семінарах, тренінгах, майстер-класах, курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Унікальною формою роботи для викладачів  є участь у проєкті «Університет третього покоління – для молодих душею студентів», що дає змогу людям пенсійного віку долучитися до активного студентського життя (ініціатор та організатор проєкту – ректор ХДУ, професор Олександр Співаковський).

Кафедрали тісно співпрацюють  із представниками закладів вищої освіти України, країн СНД та Європи, а саме: Академією ім. Я.Длугоша (м.Ченстахова, Польща), Євангельським Фрьобельсемінаром (м.Кассель, Німеччина), Фундацією Санкт Елізабет Ферайн (м. Марбург, Німеччина), Барановицьким державним університетом (м.Барановичі, Республіка Білорусь), Поморською академією (м.Слупськ, Польща); Клагенфуртським університетом (Клагенфурт, Австрія). Такі потужні міжнародні зв’язки дозволяють  студентам здобувати освіту за проєктом «Подвійні дипломи» та бути конкурентноспроможними фахівцями у країнах Євросоюзу.

Кафедра за кількістю виданої наукової та навчально-методичної продукції (монографії, посібники, методичні матеріали, статті у фахових та зарубіжних виданнях, статті з індексом цитування в наукометричних базах Copernicus, Web of Science, Scopus) є однією з передових в університеті. 

Велика увага приділяється апробації наукових ідей студентів.  Вже з 1 курсу вони залучаються до наукової роботи в проблемних групах та наукових гуртках.

Випускники мають змогу пройти апробацію своїх досліджень у збірці наукових праць   ХДУ «Магістерські студії» та науковому збірнику кафедри «Формування дослідницьких компетентностей педагогів дошкільної та початкової освіти».  

Залучення молоді до різноманітних форм науково-дослідної роботи дозволяє готувати не тільки високоякісних фахівців, але й створювати умови для подальшого залучення випускників кафедри до науково-педагогічної роботи в університеті.

Викладацький склад кафедри разом із кураторами академічних груп активізує творчу діяльність студентів, заохочуючи їх до участі у численних культурно-просвітницьких заходах. Куратори створюють морально-психологічні та організаційні умови для саморозвитку особистості, виховання культурних, політично зрілих, висококваліфікованих фахівців із урахуванням їх інтелектуальних здібностей.

Підвищенню якості освітнього процесу сприяє сучасна матеріально-технічна база, що налічує: сучасний кабінет інформатики, каворкінг-центр, предметну аудиторію з українознавства та гордість усього університету – кабінет із інтерактивною підлогою.

Мета кафедри: забезпечити таку якість фахової освіти, яка на основі національних надбань світового значення та усталених європейських традицій дасть змогу формувати конкурентоспроможних на ринку праці педагогічних працівників, здатних здійснювати професійну діяльність на демократичних та гуманістичних засадах, реалізовувати освітню політику як пріоритетну функцію держави, що спрямовується на розвиток та самореалізацію особистості, задоволення її освітніх і духовно-культурних потреб.