науково-дослідна робота кафедри

Оновлено: 01.11.2023

 З прийдешнім святом - 106 річницею заснування ХДУ.

На згадку про здобутки кафедри в 2023 році розміщуємо електронну версію часопису за посиданням

Протягом багатьох років кафедра плідно працювала над науковими темами кафедри:

"Шляхи удосконалення підготовки вчителя іноземних мов для різних типів навчальних закладів"

"Типологія та функціонування одиниць фонетичної, граматичної та лексичної систем сучасної німецької мови: комунікативний та прагматичний аспекти."

                Результатом цієї роботи є участь викладачів у Міжнародних у Всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, видання монографій, навчально-методичних посібників, статтей та тез. У 20016 році кафедра зареєструвала ініціативну тему: «Функціонально-прагматичний,когнітивно-дискурсивний, лінгвокультурологічний аспекти дослідження мовно-мовленнєвих одиниць сучасної німецької мови» (державний реєстраційний номер 0116U008711)» над якою вона працювала три роки поспіль. 

Тема «Функціонально-прагматичний,когнітивно-дискурсивний, лінгвокультурологічний аспекти дослідження мовно-мовленнєвих одиниць сучасної німецької мови» (державний реєстраційний номер 0116U008711) належить до актуальних тем сучасної германістики.

Колектив кафедри німецької та романської філології Херсонського державного університету розробляє цю тему у різних прикладних аспектах: жанрово-стильовому, композиційно-наративному, а також в аспектах когнітивної лінгвістики та лінгвоультурології, приділяючи особливу увагу новоутворам сучасної німецької мови. Викладачі кафедри досліджували вживання мовних одиниць у художньому  німецькомовному дискурсі, приділяючи увагу сучасному поетичному дискурсу, а також  розвитку лексикона сучасної німецької мови, а саме іновативним процесам (див. додаток А.)

На базі кафедри німецької та романської філології у 2018 році було проведено І   Всеукраїнську науково-практичну конференцію  «МОВА. СУСПІЛЬСТВО. КУЛЬТУРА», учасниками якої стали викладачі кафедри, факультету іноземної філології Херсонського державного університету, а також науковці із різних навчальних закладів України. Результати учасників конференції були опубліковані у науковому віснику Херсонського державного університету, Серія «Лінгвістика», Випуск 34.

У травні 2019, а саме 13.05.19, кафедрою був проведений науково-практичний семінар «Вектори сучасних лінгвістичних досліджень» з приводу Дня науки, що складався із 2 секцій «Актуальні проблеми германістики» та «Сучасні дослідження у царині романських мов», участь у яких взяли бакалаври та магістри кафедри.

Крім того, на кафедрі протягом даного часу працює наукове об’єднання студентів факультету іноземної філології 3-го та 4-го курсів «Структурно-семантичний, лінгвокультурологічний та когнітивно-дискурсивний аспекти дослідження мовно-мовленнєвих одиниць сучасної німецької мови» під керівництвом доцента Солдатової С.М.

Наукова тема «Функціонально-прагматичний,когнітивно-дискурсивний, лінгвокультурологічний аспекти дослідження мовно-мовленнєвих одиниць сучасної німецької мови» відіграє важливу роль у фаховій підготовці сучасного філолога, оскільки передбачає висвітлення різноманітних аспектів мовних . одиниць сучасної німецької мови у різних типах дискурсу.

Дослідження теми тісно пов`язане із науково-методичною методичною підготовкою майбутніх філологів і вчителів німецької мови та літератури, оскільки сприяє поглибленню у студентів знань про розвиток лексикону сучасної німецької мови.

Наукова тема ««Функціонально-прагматичний,когнітивно-дискурсивний, лінгвокультурологічний аспекти дослідження мовно-мовленнєвих одиниць сучасної німецької мови» (державний реєстраційний номер 0116U008711)» є невичерпним об’єктом дослідження, а тому заслуговує на подальше вивчення із залученням нових методиів та матеріалів.


Список наукових праць виконавців

науково-дослідної теми кафедри

 

Бандурко З.В.

1. Art tenor the "New Objectivity" as a cultural phenomenon of Germany at the time of the Weimar Republic. Science and Education a New Dimension. Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe,  Philology IV (24), Issue: 104. Budapest. 2016.  P. 18-21.

2. Прагмапоетика як методологічний підхід до аналізу поетичного дискурсу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : Збірник наукових праць. ХДУ : ХДУ, 2017.  Випуск 27.  С. 134 – 139.

3. Лексичне розмаїття у німецькомовній поезії літературного напрямку «Нова діловитість». Нова філологія. Запоріжжя : ЗНУ, 2017.  № 69. С. 9 – 14.

4. Лексичні властивості поезії М. Калеко, Е. Кестнера та Й. Рінгельнатца. Сьомий міжнародний науковий форум. Сучасна іноземна філологія: дослідницький потенціал. Тези доповідей у 2-х ч. / за ред. проф. В.О. Самохіної. Частина І (А-Л). Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. С. 17 – 19.

5. Евфонічні характеристики поезії напрямку «Нова діловитість». XVІ наукової конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». 3 лютого 2017 р.   Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2017. С. 8-9.

6. Morphologische Eigenschaften der Poesie der «Neuen Sachlichkeit». І Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Діалог мов і культур у сучасному освітньому просторі».  Суми. СДПУ ім.. А.С. Макаренка, 2017.  С. 352-356.

7. Засоби евфонічного увиразнення в поезії літературного напрямку «Нова діловитість». Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». Херсон. 2018. Вип. 1. С. 9–13.

8. Властивості ідіостилю Йоахіма Рінгельнатца. Закарпатські філологічні студії. Ужгород. 2018. Випуск 3. Том 1. С. 70–75.

9. Aesthetics and communication in the lyric-poetical discourse of the “New Objectivity”.  Scientific pages. Czech Republic, Brno, 2018. P. 52–59.

10. Імплікатури у поетичному дискурсі «Нової діловитості». Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : XVІІ наукова конференція з міжнародною участю. Харків. 2 лютого 2018. С. 12–13.

Гоштанар І.В.

1. Вербалізатори концепту FRAU в художньому німецькомовному дискурсі (на матеріалі  роману Юлії Франк “Die Mittagsfrau”). Науковий вісник ХДУ. Серія “Перекладознавство та міжкультурна комунікація”. ХДУ : ХДУ, 2017.  Вип. 4.  С.  33 – 37.

2. Художній простір і його функції в актуалізації концепту KRIEG у воєнній прозі Ремарка. Науковий вісник ХДУ. Серія “Лінгвістика”. ХДУ : ХДУ, 2017.  Вип. 30.   С.  61 – 65.

Діденко Н.В.

1. Мовні засоби вираження іронії в оповіданнях В. Камінера. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика».  2017. Випуск 29. С. 112-116.

2. Стилістичні особливості синтаксичних конструкцій в коротких оповіданнях В. Камінерана. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика».  2018. Випуск 34. Том 2. С. 49-53.

Ізмайлова О.А.

1. Проблема співвідношення понять тексту і дискурсу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика».  2018. Випуск 34. Том 2. С. 121-124.

Ковбасюк Л.А.

1. Aktuelle Forschungsbereiche in der modernen Phraseologie. Наукові записки Кіровоградського держ. педаг. ун-ту ім. Володимира Вінніченка. Серія «Філологічні науки». Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016.  Вип. 146. С. 231-235.

2. Jugendsprache und ihre Abarten im Gegenwartsdeutschen. Матеріали V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Філологія ХХІ століття: теорія, практика, перспективи». 24 квітня 2016 р.  Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія»,  С. 121.

3. Іnstant Messaging vom Handy:  kommunizieren in Echtzeit. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». ХДУ : ХДУ, 2017. Вип. 27.  С.  151-156.

4. Deutsche Korpora der internetbasierten und mobilen Kommunikation. Одеський лінгвістичний вісник. 2017.  Випуск № 9. Том 1. С.  98 - 102.

5. Eigennamen als Basis für Wortbildung in deutschen SMS-Berichten. Наукові записки Кіровоградського держ. педаг. ун-ту ім. Володимира Вінніченка. Серія «Філологічні науки». Кропивницький: Вида-вець Лисенко В.Ф., 2017. Вип. 154. С. 114-119.

6. Корпусна лінгвістика та германістика: теоретичні засади та перспективи. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Серія «Філологія».  Ніжин, 2017. Книга 1.  С. 9-14.

7. Композити з компонентом «зоонім» у сучасній німецькій мові. Молодий вчений. 2018. № 9. С. 105-109.

8. Крилаті вислови в німецькій мові: структурний та семантичний аспекти. Молодий вчений. 2018. №10. С. 106-110.

9. Wortbildungstendenzen im Gegenwartsdeutschen am Beispiel der SMS- und WhatsApp-Texten von Studierenden. Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 березня, 2018 р. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет. 2018.  С. 76-78.

Романова Н.В.

1. Особливості формування текстової семантики сучасного німецькомовного слова Angst / страх (на матеріалі роману Т. Бруссіга «Am kürzeren Ende der Sonnenallee» та роману Р. Їргля «Die Stille») . Актуальні проблеми філології та перекладознавства» Хмельницького національного університету: зб. наук. праць. Хмельницьк. ХНУ.  2016.  С.19-24.

2. Семантика емотивних прислівників у сучасному німецькому художньому мовленні. Сучасні дослідження з іноземної філології: зб. наук. праць. Ужгород. ПП «Футдор-Шарк». 2016. Вип. 14. С. 172–178.

3. Емотивна лексика в контексті сучасного німецького поетичного мовлення. Теоретична і дидактична філологія. Серія «Філологія» Серія «Педагогіка» зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. Кременчук. 2017.  Вип. 25. С. 333-339.

4. Лексема Glück як елемент структурно семантичної організації сучасних німецькомовних дериватів та композитів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». 2017.  Вип. 27. С. 93-97.

5. Семантика фразеологічних одиниць із компонентом Hund у сучасній німецькій мові.  Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» : зб. наук. праць. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. Вип. 87. Філологічні, педагогічні науки. С. 44–51.

6. Типові й «нетипові» значення назв базових емоцій у сучасній німецькій мові. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Київ: ТНУ ім. В. І. Вернадського.  2018. Т. 29 (68). № 1. С. 54–58.

Солдатова С.М.

1. Відтворення нових українських суспільно-політичних реалій у німецькомовному політичному дискурсі. Наукові записки Серія «Наукові видання Ніжинської вищої школи» Філологічні науки. Книга 1. 2016. С. 244-249.

2. Паремії на позначення «Щастя» у мовній картині німецького народу. Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва (6 квітня 2018 р)  Харків : СТІМ.  2018. С.18-20.

3. Лінгвістична природа евфемізмів. Науковий вісник ХДУ. Серія: Лінгвістика.  Вип. 29,.2017.- С.77-82.

4. Лінгвістичний статус німецького молодіжного сленгу. Молодий вчений. 2018.  № 4( 56). Херсон –  С. 344- 348.

Хмельковська С.В.

1. Сучасний німецький трилер (на прикладі творів Себастіана Фітцека). Наукові записки Острозької академії. Серія «Філологічна». Острог. 2017. № 66.  С.91-93.


На кафедрі працює студентське об’єднання "Функціонально-семантичний, когнітивний, комунікативно-прагматичний та соціокультурний аспекти дослідження німецької та романських мов у синхронії та діахронії" - Кандидат філол.. наук, доцент Солдатова С.М., Кандидат філол. наук, ст. викладач Єрмоленко І.І. До роботи у яких залучено бльше 30 студентів (2019-2020 рік).

Звіт по роботі з проблемними групами Солдатова С. М. Єрмоленко І. І. .doc (25.5 Kb)

 

У листопаді 2019 року (протокол засідання кафедри 3а від 11.11.2019 року) було затврджено нову ініціативну тему кафедри «Комунікативний структурно-семантичний та дискурсивний аспекти дослідження мовно-мовленнєвих одиниць сучасної німецької та романських мов. До розробки цієї теми будуть залучені усі викладачі кафедри німецької та романських мов.

Було затверджено нову  ініціативнутему кафедри :

Затверджена протокол №8 05.2021 року. № держреєстрації  0121U110816 від 26.04.2021

 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНО-ДИСКУРСИВНИЙ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНО-МОВЛЕННЄВИХ ОДИНИЦЬ НІМЕЦЬКОЇ ТА РОМАНСЬКИХ МОВ

На кафедрі працює стедентське об'єднання  "ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ, КОГНІТИВНИЙ, КОМУНІКАТИВНО ПРАГМАТИЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ ТА РОМАНСЬКИХ МОВ У СИНХРОНІЇ ТА ДІАХРОНІЇ"  керівники  Кандидат філол.. наук, доцент Солдатова С.М., Кандидат філол. наук, ст. викладач Єрмоленко І.І. До роботи у яких залучено бльше 30 студентів станом на 2021-2022 н.р.