Професорсько-викладацький склад кафедри

Оновлено: 07.09.2023

Кадровий склад кафедри німецької та романської філології
 

 

Романова Наталя Василівна – доктор філологічних наук, в.о. завідувачки кафедри, доцент, професор кафедри німецької та романської філології.

Ініціатор науково-дослідницької теми «Мовно-мовленнєві одиниці німецької мови: Структура. Семантика. Функції. Історія» (державний реєстраційний номер 0116U005790).

Академічні ступені:

У 1983 закінчила Одеський державний університет за спеціальністю: німецька мова та література Філолог. Викладач. Перекладач.

 2005 - кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 Германські мови  Кандидатська дисертація: „Лексико-семантична група слів з просторовим значенням у німецькій мові (діахронічне дослідження)”

2005 - отримала вчене звання «доцент».  

2015 - Доктор філологічних наук наук зі спеціальності 10.02.04 Германські мови. Докторська дисертація на тему: «Семантичний розвиток емотивної лексики XVIII – поч. XIX століття».

2016 - переведена на посаду професора кафедри німецької та романської філології.

Коло наукових інтересів: історія німецької мови, лексична семантика, словотворення, контрастивна лінгвістика, етимологія німецької мови, лексикографія, практика перекладу фольклору та художніх творів.

Адреса в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=nrzATPoAAAAJ&hl=ru

Наукові праці Романова Н. В..doc (120 Kb)

 

 

Гоштанар Ірина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету української й іноземної філології та журналістики, член міжнародного науково-педагогічного Товариства ім. Й.Ф. Гербарта (Німеччина).

Академічні ступені:

У 1996 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К. Крупської, факультет іноземних мов, німецько-англійське відділення.

З 1996 по 1998 роки працювала викладачем німецької мови у Херсонському академічному ліцеї імені О.В. Мішукова ХМР при ХДУ.

З 1998 року працює викладачем кафедри німецької мови факультету іноземної філології ХДУ.

У 2000 році закінчила магістратуру Херсонського державного педагогічного університету та здобула кваліфікацію магістра німецької мови та зарубіжної літератури.

У 2011 році закінчила аспірантуру Херсонського державного університету зі спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки, захистила  кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічна система Й.Ф. Гербарта в контексті розвитку світового освітнього простору».

У 2014 році отримала вчене звання «доцента кафедри німецької мови».

Коло наукових інтересів: сучасні тенденції в методиці навчання іноземних мов, фразеологія німецької мови в сучасному висвітленні, лінгвоконцептологія в художньому ракурсі.

Адреса в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=lp6jEFwAAAAJ

Адреса в Orcid: https://orcid.org/my-orcid

 

Ковбасюк Лариса Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри німецької та романської філології.

Академічні ступені:

У 1997 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут факультет іноземних мов, німецько−англійське відділення.

З 1997 року працює викладачем кафедри німецької мови факультету іноземної філології ХДУ.

З 1998 по  2001 навчалась в аспірантурі зі спеціальності 10.02.04 германські мови (німецька мова). У 2004 році захистила у Київському національному лінгвістичному університеті.Захистила  дисертацію на тему: «Семантичний та функціональний аспекти одиниць вторинної номінації з компонентом «кольороназва» в сучасній німецькій мові» зі спеціальності 10.02.04 германські мови на здобуття вченого ступеня «кандидат філологічних наук».

У 2006 році отримала вчене звання «доцент».   

Ковбасюк Л.А є автором  70 статтей та 12 навчально-методичних посібників, серед яких – навчальний посібник з граматики німецької мови з грифом МОН: Deutsche Übungsgrammatik: Lehrwerk. Херсон: ХДУ, 2013.  202 с. (Лист №1/11-11124 від 09.07.13), навчальний посібник з загальної теорії другої іноземної мови «Grundzüge des Gegenwartsdeutschen: Theorie und Praxis». Херсон: Тимекс, 2017. 196 с.

 Доцент Ковбасюк Л.А. є стипендіаткою ДААД із 2000 р., бере активну участь у Міжнародних семінарах, академіях, зокрема:

1. Internationale Deutschlehrertagung in Jena-Weimar (BRD),  3-8. August 2009: Sprache und Kultur: Deutsch als Fremdsprache weltweit.

2. Bayhost-Alumni-Akademie in Regen (BRD), 26.-30. Juni 2013: Vertrauen, Verantwortung, Vorteilsnahme: Korruption.

3. Перший загальноукраїнський форум вчителів німецької мови «Професійні сфери німецької мови – німецька мова у школі та ВНЗ в Україні сьогодні», 25-26.11.16, м. Київ, НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

4. Наукове стажування ДААД «Запрошення колишніх стипендиатів», 1.12.17 – 28.02.18.

3. Фаховий семінар ДААД «Перекладознавство», грудень 2018 р.

4. Фаховий семінар ДААД у м. Одеса. «Літературознавство», вересень 2019.

5. Конгрес «Наука і навчання в епоху цифрових технологій», 15-16.11.19, м. Київ, організатор – Гете-Інститут в Україні.

Коло наукових інтересів: ономастика, фразеологія, когнітивна лінгвістика, новітні засоби комунікаціі, міжкультурна комунікація, корпусна лінгвістика, лінгвокультурологія.

Адреса в Google Scholar

https://orcid.org/0000-0002-1441-2458

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=lUr7rWgAAAAJ

https://dds.academia.edu/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA

Наукові праці КОВБАСЮК Л.А..doc (138 Kb)

 

 

Голотюк Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької та романської філології.

Академічні ступені:

У 1983 закінчила факультет романо-германської філології Калінінського державного університету за спеціальністю: французька мова і література, здобула кваліфікацію: філолог, викладач французької мови, перекладач.

з 2001 року працює в Херсонському державному університеті на посаді викладача кафедри романогерманських мов факультету іноземної філології.

У 2007 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук у Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені  К.Д.Ушинського з теми «Підготовка вчителів іноземних мов в університетах Франці», зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

З 2008 року  працює на посаді доцента кафедри романо-германських мов.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов,  теорія і практика перекладу, франкомовна література, лексикологія, стилістика, фразеологія французької мови.

Адреса в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&pli=1&user=XE5WpQMAAAAJ

 Наукові праці Голотюк О. В..docx (14 Kb)


Гончаренко Олена Миколаївна – доцент кафедри німецької та романської філології.

Академічні ступені:

У 1977 закінчила Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю романо-германські мови і література.

З 2001 року – доцент кафедри романо-германських мов.

Проходила стажування в Мадридському державному університеті, Херсонському національному технічному університеті та в Херсонському державному аграрному університеті.

З 2004 по 2011 рр. викладач ЦДП при ХДУ. З 2004 року керівник наукових робіт МАН та член журі II-III етапів МАН та Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови (ІІ- ІV етапи).

Коло наукових інтересів: історія розвитку та становлення іспанської мови, її функціонально-стилістична диференціація, теорія та практика перекладу, новітні тенденції методики викладання іноземних мов у вищих та середніх закладах освіти.

Адреса в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=LnobwPMAAAAJ

Адреса в Orcid:  https://orcid.org/0000-0003-3381-349X 

Наукові праці ГОНЧАРЕНКО.docx (14.1 Kb)


Мараб’ян Катерина Андріївна – викладач  кафедри німецької та романської філології.

Академічні ступені:

Закінчила Херсонський державний університет зі спеціальності "Мова та література" (французька, англійська).

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у Київському національному лінгвістичному університеті з теми " Лінгвосеміотичний простір французьких фольклорних текстів для дітей: структура і семантика" зі спеціальності 10.02.05 - романські мови.

Коло наукових інтересів: семіотика, міжкультурна комунікація, лінгвокультурологія, етнолінгвістика.

Єрмоленко Інеса Ігорівна  кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької та романської філології

Академічні ступені:

У 2008 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю: ПМСО. Мова та література (англійська, французька).

У 2015 році закінчила аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету, захистила дисертацію на тему «Структурно-композиційні та комунікативно-прагматичні особливості "чорного детективу" Даніеля Пеннака» і отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.05 – романські мови (французька),

У 2017 році підвищила кваліфікацію шляхом стажування у Херсонському державному аграрному університеті.

Коло наукових інтересів: суб’єктивна модальність у художньому тексті, комунікативно-прагматичне дослідження мовних одиниць різних рівнів у художньому тексті, фразеологія.

Адреса в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=dVUYBfgAAAAJ&hl=uk 

Адреса в Orcid:  https://orcid.org/0000-0003-3229-7964

Наукові праці Єрмоленко І. І..docx (17.2 Kb)

Журавльова Анна Павлівна - викладач кафедри німецької та романскої філології.

Академічні ступені:

У 2010 році з закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «ПМСО. Мова та література (іспанська, англійська)» та отримала кваліфікацію вчителя іспанської та англійської мов та зарубіжної літератури.

У 2016 р. закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю: Мова і література, отримала кваліфікацію: викладача мови (іспанської) та зарубіжної літератури, вчителя англійської мови.

Коло наукових інтересів: лінгвокультурологія, міжкультурна комунікація.

 

Ленюк Наталя Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької та романської філології.

Академічні ступені:

У 2005 році закінчила Херсонський державний університет, німецько-англійське відділення. Працювала викладачем німецької та англійської мов в Херсонському національному технічному університеті.

У 2015 році захистила дисертацію на тему: «Формування німецькомовної компетентності студентів технічних спеціальностей у процесі самостійної роботи» та отримала диплом кандидата наук за спеціальністю 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (германські мови)».

З 2015 року – викладач Херсонського державного унівесрситету.

У 2018 року обрана на посаду доцента кафедри німецької та романської філології.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов, новітні технології навчання іноземних мов.

Адреса в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=L1JaZvsAAAAJ&hl=uk

Адреса в Orcid:  https://orcid.org/0000-0001-7267-0300

   Наукові праці Ленюк Н.doc (29.5 Kb)                                           

 

Ткаченко Людмила Леонідівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та прикладної лінгвістикифакультету української й іноземної філології та журналістики, Херсонський державний університет.

Закінчила Одеський державний університет  та аспірантуру при кафедрі експериментальної фонетики ОДУ. У 1994 році захистила дисертацію на тему «Характер та функції звукової залежності у бінарних складних словах: експериментально-фонетичне дослідження» та отримала звання кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04. – германські мови.  У 2003 році отримала вчене звання доцента.  Доцент Ткаченко Л.Л. має більше 80 публікацій, серед яких навчальні посібники з лексикології та стилістики іспанської мови з грифом МОН, навчальні посібники з літератури Англії та США, практики усного та писемного мовлення. Доцент Ткаченко Л.Л. пройшла стажування за кордоном, а саме у 2000 році Мадридському університеті Комплутенсе, у 2003 – університет м. Саламанка (Іспанія). 

Коло наукових інтересів:

  • актуальні проблеми стилістики та лексикології англійської мови.

Адреса в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=4uSaONgAAAAJ

Наукові праці Ткаченко Л.Л..docx (50.3 Kb)

 

Посилання на авторські профілі дослідників в базах даних (Orcid, Scopus, Google Scholar,WoS, Semantic Scholar).doc (51 Kb)