Наукові здобутки школи

Оновлено: 28.10.2021

Наукові здобутки школи

 

1.     Матвєєва Катерина Сергіївна
Матвєєва К.С. Інноваційні методи і прийоми навчання в іншомовній підготовці фахівців економічного профілю. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2015. Вип. 1-2. С. 96-101
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=NPO%5F2015%5F1%2D2%5F20
 
Матвєєва К. С., Курепін В. М., Марченко Д. Д. Напрямки роботи сімейного педагога у структурі територіального центру соціальної допомоги сім’ї та дітям // Перспективи та інновації науки. 2021. № 2(2). С. 84-98.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9830/1/85-98.pdf
 
Матвєєва К.С. Педагогічні навички як елемент професійної компетентності викладачів іноземних мов. «Наукові інновації та передові технології». 2021. Вип. 2. С. 319-323
https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/view/513/458
 
Матвєєва К.С. Педагогічні умови ефективного формування навичок англійського мовлення студентів економічного профілю // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 2010. Вип. 56. С. 337-341
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=IMXVTRIAAAAJ&citation_for_view=IMXVTRIAAAAJ:_FxGoFyzp5QC
 
Матвєєва К.С. Педагогічні умови підготовки майбутніх економістів до міжнародної професійної діяльності засобами іноземної мови. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2015. Вип. 1. С. 151-155
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nzbdpufn_2015_1_27
 
Матвєєва К. С. Теоретичні засади підготовки майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійного іншомовного спілкування. Perspektywy rozwoju badan naukowych w 21 wieku. Szczecin, 2013. № 3/2. С. 40-45.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/912/1/zbornik_nauchnih_dokladov_14_13_02.pdf
 
Improving the contact strength of V-belt pulleys using plastic deformation / D.D. Marchenko, K.S. Matvyeyeva // Problems of Tribology. Vol 24. No 4/94 (2019). p. 49-53. DOI: https://doi.org/10.31891/2079-1372-2019-94-4-49-53.
 
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=IMXVTRIAAAAJ&citation_for_view=IMXVTRIAAAAJ:YsMSGLbcyi4Chttps://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=IMXVTRIAAAAJ&citation_for_view=IMXVTRIAAAAJ:QIV2ME_5wuYC
 
2.     Кузнецова Наталія Володимирівна
Кузнецова Н. В. Обдарованість учнів як психолого-педагогічна проблема. Педагогічні науки, ХДУ: зб. наукових праць. Херсон : ХДУ, 2010.  Випуск 56.С. 116-121
 
Кузнецова Н. В. Методика навчання обдарованих дітей іншомовного спілкування. «Наука і Освіта»: науково-практичний журнал. Одеса : Південний науковий центр НАПН України, 2010. Випуск № 2. С. 171– 176.
https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2010/2_2010/38.pdf
Кузнецова Н. В. English teaching program for gifted senior pupils. Сборник научных докладов. Наука сегодня: теория, методология, практика. Вроцлав. – 2013. – С. 14– 19.
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pOU0koiMX58J:https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/download/2792/2540+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
Кузнецова Н.В. Дослідно-експериментальне навчання англійського діалогічного мовлення обдарованих учнів старшої школи. «Наука і Освіта» : науково-практичний журнал. Одеса: Південний науковий центр НАПН України, 2013. Випуск 6. С. 154– 158.
http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/image/scientific_conference_21/zbornik_nauchnih_dokladov_21_3_2.pdf
 
Кузнецова Н.В. Инновационные методы обучения в вузе. Горизонти освіти. 2014. № 3(1). С. 67–71.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=gorosv_2014_3(1)__12
 
Кузнецова Н.В. Інноваційні програми навчання обдарованих дітей іншомовного спілкування. Вісник Луганського національного університету ім. Т.Шевченка. Луганськ : Вид.-во ЛНПУ «Альма-матер», 2011. Вип. 5 (216). С. 203-209.
 
3. Бачинська (Бронетко) Ірина Анатоліївна
Бронетко І.А. Аутентичні матеріали як засіб формування лінгвосоціокультурної компетенції учнів cтарших класів. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна.  2015. Вип. 52. С. 48-50
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nznuoaf_2015_52_18
 
Бронетко І.А. Дослідно-експериментальне навчання англомовної лінгвосоціокультури учнів старшої школи // Педагогіка вищої та середньої школи. 2015. Вип. 46. С. 107-114
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=PVSSh_2015_46_22
 
Бронетко І.А. Електронний підручник як засіб формування лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.  Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. 2015. №1. С. 26-33.
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/3544/1/Bronetko.pdf
 
Бронетко І.А. Змістовий аспект формування лінгвосоціокультурної компетенції учнів загальноосвітньої школи. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна. 2015. Вип. 54. С. 14-16
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nznuoaf_2015_54_7
 
Бронетко І.А. Методика формування лінгвосоціокультурної компетенції учнів загальноосвітніх шкіл. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки.  2014. Кн. 3. С. 183-186
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nzfn_2014_3_41
 
Бронетко І.А. Методичні рекомендації щодо формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи засобами електронного підручника. Педагогічний альманах. 2015. Вип. 28. С. 46-52
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=pedalm_2015_28_9
 
Бронетко И.А. Формирование лингвосоциокультурной компетенции учеников на уроках английского языка. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(9), Issue: 19, 2014. Р. 26 - 29
http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/seanewdim_ped_psy_ii9_issue_19.pdf
 
Бронетко І.А. Формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції учнів старших класів загальноосвітніх шкіл. The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Section: pedagogy. 2015.  № 3. 66-72 p.
http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/pedagogic/2015/ped_15_3.pdf
 
3.     Ленюк Наталія Михайлівна
 
Ленюк Н.М. Використання навчальних стратегій у процесі самостійної роботи студентів нелінгвістичних спеціальностей. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка». С. 130-134
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=L1JaZvsAAAAJ&citation_for_view=L1JaZvsAAAAJ:5nxA0vEk-isC
 
Ленюк, Н. М. Види контролю самостійної роботи студентів немовних спеціальностей у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності/ Роль мови в інтелектуальному формуванні особистості: матер. Всеукр. студент. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 11 травня 2017 р.). 2017. С. 137-139.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=L1JaZvsAAAAJ&citation_for_view=L1JaZvsAAAAJ:Se3iqnhoufw
 
Ленюк Н.М. , О. Ізмайлова  Формування лексичної німецькомовної компетентності у процесі самостійної роботи студентів, Сучасні дослідження з іноземної філології, 2021. С.240-246
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=L1JaZvsAAAAJ&citation_for_view=L1JaZvsAAAAJ:0EnyYjriUFMC
 
Ленюк Н. Використання технологiї «перевернутого навчання» при вивченнi iноземної мови студентами немовних спеціальностей, Актуальні питання гуманітарних наук, 2020. С.193-196
http://aphn-journal.in.ua/archive/27_2020/part_3/27-3_2020.pdf#page=193
 
Ленюк Н. Особливості формування німецькомовної компетентності в читанні студентів молодших курсів, Педагогічний альманах № 34, Херсонська академія неперервної освіти, комунальний вищий навчальний заклад, 2017. С.144-149
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=L1JaZvsAAAAJ&citation_for_view=L1JaZvsAAAAJ:roLk4NBRz8UC
 
 
 
4. Кулікова (Літвиненко ) Ірина Юріївна
Кулікова І.Ю. Методичні засоби навчання «Метеорології» на заняттях з англійської мови для судноводіїв. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021. № 1 (37). Ч. І. C. 81 - 87. DOI https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-12
 
Кulikova І.Yu. Mobiling as a technique and way for teaching English for specific purpose / Abstract of the 8 th International scientific and practical conference “The world of science and innovation” (March 10-12, 2021) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2021. Pp. 89-93
https://rep.ksma.ks.ua/jspui/bitstream/123456789/1891/1/Kulikova%20I.Yu._Mobiling.pdf
 
Kulikova I. Yu.  Methodical techniques on teaching “meteorology” at the English lesson for deck officers, Herald of Zaporizhzhia National University. Pedagogical Sciences no. 1 (37). Vol. I , Helvetika Publishin House, 2021.  p.81-86
https://rep.ksma.ks.ua/jspui/bitstream/123456789/2273/1/Kulikova%20I.Yu._Methodical%20techniques.pdf
 
Кулікова І. Ю. Цілі активного навчання у процесі навчання морської англійської мови, Видавничий дім «Південна фундація педагогіки», 2020 - с.89-93
https://rep.ksma.ks.ua/jspui/bitstream/123456789/1609/1/Kulikova_I_Yu_%20Active%20Education.pdf
 
Kulikova I. Yu. Problems and challenges in providing feedback at the English lessons for future mariners, International scientific journal «Internauka» № 6 (86), vol.1, 2020. p.25-27
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15905346718956.pdf#page=26
 
5. Ляшенко Уляна Ігорівна
Ляшенко У.І. Інформаційні технології у підготовці фахівців морського профілю. Інформаційні технології в освіті зб. наук. пр. Херсон: Вид-во Херсонського державного університету, 2015. Вип. №24. С. 160 – 172.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=itvo_2015_24_13
 
Ляшенко У.І. Наукові підходи до підготовки майбутніх суднових механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. Педагогічний альманах. 2015. Вип. 28. С. 128-135
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=pedalm%5F2015%5F28%5F22
 
Ляшенко У.І. Наукові підходи підготовки майбутніх суднових механиків до професійної діяльності. Педагогічний альманах: зб, наук, пр. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія непреривної освіти», 2015. Вип. 28. С.128 – 135.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=pedalm_2015_28_22
 
Ляшенко У.І. Особливості ефективного впровадження компетентнісного підходу при навчанні англійської мови курсантів Морського коледжу Херсонської державної морської академії. Педагогічний альманах. 2016.  Вип. 31. С. 124-130
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=pedalm%5F2016%5F31%5F23
 
Ляшенко У.І. Підготовка майбутніх суднових механіків та електриків засобами предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL). Науковий журнал «Молодий вчений». Спецвипуск. Херсон. Вид-во «Гельветика», 2019. Вип.. №7.2 (71.2).  С. 11 – 14
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/7.2/4.pdf
 
Ляшенко У.І. Підготовка майбутніх суднових механиків засобами професійно-орієнтованих дисциплін  // Наукові записики Тернопільского національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. Тернопіль: Вид-во Тернопільского національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка, 2015, №3 С. 38-45     http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/61940/57653
 
Ляшенко У.І. Професійна підготовка суднових механіків засобами міждисциплінарної інтеграції. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. 2014. № 9-10.  С. 60-66.
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/3338/1/10.pdf
 
Ляшенко У.І. Реалізація потреб самовдосконалення майбутніх фахівців морського профілю в контексті ідей В. Сухомлинського // Педагогічний альманах. 2015. Вип. 26. С. 225-230
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=pedalm%5F2015%5F26%5F39
 
Ляшенко У.І. Формування професійних цінностей курсантів морських навчальних закладів засобами англійської мови (за професійним спрямуванням). Педагогіка вищої та середньої школи. 2014. Вип. 42. С. 46-50
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=PVSSh%5F2014%5F42%5F11
 
6. Барсук Світлана Леонідівна
Барсук С.Л. Організація персоналізованого навчання студентів морських спеціальностей. Актуальні проблеми гуманітарних  наук. Вип.35.Том 7. Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. 2021.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sm-FvVAAAAAJ&citation_for_view=sm-FvVAAAAAJ:kNdYIx-mwKoC
 
Барсук С.Л. Pros and cons of autonomous and unmanned shipping . Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі. Херсон: Видавництво ХНТУ, 2020. С. 134-136
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sm-FvVAAAAAJ&citation_for_view=sm-FvVAAAAAJ:LkGwnXOMwfcC
 
Барсук С. Л. Педагогічні умови формування іншомовного професійного мовлення майбутніх судноводіїв на засадах комунікативно-когнітивного підходу, Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидат а педагогічних наук, Херсон, 2016
https://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/aref_Barsuk.pdf?id=7b5f22a2-ec42-435b-9698-41ea47f846c2
 
7. Смутченко Ольга Сергіівна
Смутченко О. С.. Специфіка підготовки майбутніх учителів іноземних мов у полілінгвальному середовищі. Педагогічний альманах: збірник наукових праць, 37, 2018. С.199-205.
http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/7099
Смутченко О. С. Складові субкультури майбутнього вчителя іноземних мов. Педагогічний альманах: збірник наукових праць, 38, 2018. С.196-204.
http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/7098
Смутченко О. С. Навчально-методичний супровід формування субкультури майбутніх учителів іноземних мов. Педагогічний альманах: збірник наукових праць, 40, 2018. С.192-201.
http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/7095
Смутченко О. С. Особливості формування субкультури студентів мовних вишів. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського,1 (120), 2018. С.125-131.
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/3799
Смутченко О.С. Етапи формування субкультури майбутніх учителів іноземних мов в умовах полілінгвального освітнього середовища. International academy journal Web of Scholar, 8 (26(2)), 2018. С.12-17.
http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/7094                        
Смутченко О. С. Професійна культура майбутнього вчителя іноземної мови як складова його субкультури. Альманах науки: науковий журнал, 4 (13), 2018. С.52-55.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=X72K7lIAAAAJ&citation_for_view=X72K7lIAAAAJ:qjMakFHDy7sC
Смутченко О.С. Субкультура студентів мовних ВНЗ як психолого-педагогічна проблема. Проблеми та перспективи розвитку освіти: матеріали та тези ІІІ міжнародної науково практичної конференції, (м, Львів, 30-31 березня 2017 р.). 2017. С.156-157.
http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/3820
Смутченко О.С. Навчання іноземної мови як психолого-педагогічна проблема. Педагогіка в системі гуманітарного знання: матеріали та тези ІІІ міжнародної науково практичної конференції, (м. Одеса, 08-09 вересня 2017 р.). С.162-163.
http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/3822
Смутченко О. С. Психолого-педагогічні особливості студентів мовних вишів. Сучасні перспективи розвитку науки: матеріали та тези міжнародної науково практичної конференції, (м. Київ, 15-16 вересня 2017 р.). 46-48.
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=X72K7lIAAAAJ&citation_for_view=X72K7lIAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
 Смутченко О. С. Основні критерії та показники сформованості субкультури майбутніх учителів іноземних мов в умовах полілінгвального освітнього середовища. Advances of science: Proceedings of articles the international scientific conference. (Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018). Р. 51-52.
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=X72K7lIAAAAJ&citation_for_view=X72K7lIAAAAJ:ufrVoPGSRksC
 Смутченко О. С. Основи полілінгвальної освіти у закладах вищої освіти. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали та тези міжнародної науково практичної інтернет конференції, (м. Переяслав, травень, 2020 р.). 226-227.
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=X72K7lIAAAAJ&citation_for_view=X72K7lIAAAAJ:_FxGoFyzp5QC
 
Смутченко О. С. Unique World of Youth’s Life». Навчальний 9. посібник для студентів спеціальностей 035 Філологія (германські мови(переклад включно)) та 014 Середня освіта (мова та література (англійська)). 2019. 186 с.
 
8.  Ізмайлова Оксана Андріївна
Ізмайлова О.А. Вектори дослідження дискурсу. Педагогічні науки : зб. наук. праць. Херсон : Вид-во ХДУ, 2010. Вип. 56. С. 107-113
https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/view/94/68
 
Ізмайлова О.А. Методика формування комунікативно-дискурсивної культури студентів мовних ВНЗ. Наука і освіта. 2010. №2.  С. 158-162.
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/12773/1/Izmailova%202010.pdf
 
Ізмайлова О.А. Принципи навчання іншомовної дискурсивної компетенції студентів мовних спеціальностей. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. пр.  2012.  № 11-12.  С. 64-70.
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/3630/1/11.pdf
 
Ізмайлова О.А. Роль автентичного тексту у формуванні дискурсивної компетенції студентів мовних спеціальностей. Педагогічні науки, 2013. Херсон: ХДУ. Вип. № 63. С. 279-283
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&hl=ru&cluster=10801927347007011708
 
Ізмайлова О.А. Роль іншомовної дискурсивної компетенції у сфері усної і писемної комунікації. «Педагогічні науки», 2011. Херсон: ХДУ. Вип. № 1. С. 258-262
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=eFJcapkAAAAJ&citation_for_view=eFJcapkAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
 
Ізмайлова О.А. Теоретичні основи методики навчання іншомовного спілкування, спрямованої на формування дискурсивної компетенції студентів мовних спеціальностей. Науковий вісник Південноукраїнського нац. пед. ун-ту ім. К.Д. Ушинського : зб. наук. пр.  Одеса, 2013. Вип. № 5-6. С. 107-111
http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/4969
 
Ізмайлова О.А. Формування іншомовної комунікативної компетенції як структурного компоненту комунікативної культури студентів мовних ВНЗ. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти. 2010. Вип: № 17. С. 66-72
http://www-center.univer.kharkov.ua/vestnik/full/177.pdf
 
Ізмайлова О.А. Формування німецькомовної дискурсивної компетенції студентів мовних спеціальностей засобами автентичного тексту. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України. 2013.  Вип: №6/CXVI.  С.145-149
http://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=eFJcapkAAAAJ&citation_for_view=eFJcapkAAAAJ:u5HHmVD_uO8C

 

Статті

Оновлено: 28.10.2021

Статті в міжнародних наукових журналах, включених до науково-метричних баз даних Scopus, WoS:

 

1. Studying the Tribological Properties of Parts Hardened by Rollers during Stabilization of the Operating Rolling Force / D. D. Marchenko, A. V. Dykha, V. A. Artyukh, K. S. Matvyeyeva // ISSN 1068-3666, Journal of Friction and Wear, 2020, Vol. 41, No. 1, pp. 58–64. © Allerton Press, Inc., 2020. Russian Text © The Author(s), 2020, published in Trenie i Iznos, 2020, Vol. 41, No. 1, pp. 79–86.

 

2. Fabian, Myroslava; Shtefanyuk, Nataliya; Budz, Iryna; Smutchenko, Olha; Drapak, Halyna; Leshchenko, Hanna. (2021). Finding Effective Ways to Teach Foreign Languages. International Journal of Computer Science & Network Security, 21(7), 77-81.

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=X72K7lIAAAAJ&citation_for_view=X72K7lIAAAAJ:WF5omc3nYNoC

3. HOSHTANAR, I.; KOSTRUBINA, O.; LEBEDIEVA, A.; IZMAILOVA, O.Methodology of written discourse competency development for first-year foreign language students. Rev. EntreLínguas, Araraquara, v. 7, n. esp. 2, e021023, 2021. e-ISSN: 2447-3529. DOI: https://doi.org/10.29051/el.v7iesp.2.15149

Наукові конференції

Оновлено: 28.10.2021

Наукові конференції, ініційовані науковою школою

 

  1. Всеукраїнська  конференція з міжнародною участю «Англійська мова в проекції  різних наукових парадигм» секція «Міжкультурна комунікація»    (21-22 вересня 2013 року)
  1. І Міжнародна  конференція «Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та перспективи»  секція «Міжкультурна комунікація» (15-16 листопада 2017 р.)
  1. ІІ Міжнародна  конференція «Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та перспективи» секція «Міжкультурна комунікація»  (18-19 травня  2019 р.)

Новий Модуль Документ

Оновлено: 28.10.2021

Наявність творчих зв’язків із колегами з інших університетів, академічних інститутів НАН України, закордонних університетів і дослідницьких інститутів у формі спільних наукових досліджень, публікацій тощо

  1. Виступ  Ms. Bridget A. Goodman з лецією з теми «UPGRADE  AS A METAPHOR FOR CONTINUING TEACHER DEVELOPMENT» (Ph.D. Student, University of Pennsylvania, USA) для аспірантів спеціальності 13.00.02. - теорія та методика навчання (германські мови). Херсон, 2013 р.
  2. Лекція проведена професором Одеського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського Мартиновою Р.Ю. з теми «Лінгводидактична модель змісту навчання іноземних мов» для аспірантів спеціальності 13.00.02. - теорія та методика навчання (германські мови). Одеса, 2014 р.
  3. Круглий стіл проведений професором Тернопільського педагогічного університету імені В.Гнатюка Морською Л.І. для аспірантів спеціальності 13.00.02. - теорія та методика навчання (германські мови) Тернопіль, 2015 р.
  4. Лекція проведена професором Одеського  Національного університету імені І. Мечникова  Князян М.О. з теми «Формування професійної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов» для аспірантів спеціальності 13.00.04. - теорія та методика професійної освіти. Херсон,  травень 2016 р.
  5. Лекція проведена професором Одеського  Національного університету імені І. Мечникова  Князян М.О. з теми «Педагогічна творчість викладача в умовах інноваційної освіти». Одеса,  березень 2019 р.