Освітньо-професійна програма Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Оновлено: 19.02.2021

Освітньо-професійна програма Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право

Мета освітньої програми
Метою освітньої програми є засвоєння студентами базових засад права, вивчення усієї системи юридичних наук у межах широкого кола галузей права, формування адекватного сприйняття та розуміння права як регулятора суспільних відносин. Також навчання за програмою передбачає підготовку професіоналів, які дотримуються принципу верховенства права та здатні на високому професійному рівні застосовувати на практиці здобуті юридичні й загальнонаукові знання, вільно орієнтуватись у найбільш важливих організаційно-правових механізмах та правових інститутах конкретних галузей права.
Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація): 

Галузь знань: 08 Право Спеціальність: 081 Право Освітньо-професійна програма присвячена формуванню основних компетентностей, які допоможуть здобути та розвинути поглиблені теоретичні і практичні знання, уміння й навички за спеціальністю 081 Право, які підготують бакалаврів до виконання завдань в сфері правозастосовної діяльності. Об’єкт вивчення: право як соціальне явище. Вивчення права та його джерел ґрунтується на правових доктринах, цінностях і принципах, в основі яких покладені права та основоположні свободи людини. Теоретичний зміст предметної області складають знання про: основи поведінки індивідів і соціальних груп; творення права, його тлумачення та застосування; правові цінності, принципи, а також природа і зміст правових інститутів, етичні стандарти правничої професії.

Орієнтація освітньої програми: 

Освітньо-професійна програма «Право» орієнтована на теоретично-прикладну та професійну підготовку бакалаврів права, яка може здійснюватися з використанням в т.ч. і такого структурного підрозділу, як Юридична клініка при ХДУ.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації:

Програма спрямована на підготовку бакалаврів у сфері застосування норм матеріального та процесуального права. В програмі передбачене широке, інтегроване поєднання курсів навчання із правових дисциплін з сучасними ІТ технологіями.

Особливості програми:

 Особливості освітньо-професійної програми «Право» полягають у комплексному використанні різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності здобувачів, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця-юриста з урахуванням індивідуальних особливостей учасників освітнього процесу й спілкування. Бакалаври набувають практичні навики шляхом участі у правозахисній і правопросвітницькій діяльності Юридичної клініки при ХДУ.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до працевлаштування:

Відповідно до Національного класифікатора видів економічної діяльності ДК 009: 2010, а також з урахуванням вимог ринку праці видами професійної діяльності бакалавра з права є: 1) діяльність у сфері права 69.10; 2) консультації з питань комерційної діяльності й керування – К. 70.22; 3) проведення розслідувань – К. 80.30; 4) державне управління загального характеру К. 84.11 5) діяльність у сфері юстиції та правосуддя – К. 84.23; 6) діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки – К. 84.24; 7) діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування – К. 84.30.

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу за ДК 003:2010 і може займати первинні посади: 3432 – Секретар судового засідання 3432 – Секретар суду 3450 – Помічник приватного детектива 3436.9 – Помічник судді 3436.9 – Помічник юриста 2419.3 – Помічник-консультант народного депутата України 2429 – Державний виконавець 3451 – Оперуповноважений 5162 – Інспектор патрульної служби 5162 – Командир відділення (органи внутрішніх справ) 5162 – Молодший інспектор (органи внутрішніх справ) 5162 – Помічник слідчого 2424 – Інспектор (пенітенціарна система), оперуповноважений (пенітенціарна система) 2429 – Інспектор праці (правовий), приватний детектив, судовий експерт 2429 – Юрисконсульт

Подальше навчання:

Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти.

 

Відповідно до Національного класифікатора видів  економічної діяльності ДК 009: 2010, а також з урахуванням вимог ринку праці видами професійної діяльності бакалавра з права є:

1)    діяльність  у  сфері  права 69.10;

2)    консультації з питань комерційної діяльності й керування – К. 70.22;

3)    проведення розслідувань – К. 80.30;

4)    державне управління загального характеру К. 84.11

5)    діяльність у сфері юстиції та правосуддя  – К. 84.23;

6)    діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки – К. 84.24;

7)    діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування – К. 84.30.

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу за ДК 003:2010 і може займати первинні посади:

3432 – Секретар судового засідання

3432 – Секретар суду

3450 – Помічник приватного детектива

3436.9 – Помічник судді

3436.9 – Помічник юриста

2419.3 – Помічник-консультант народного депутата України

2429 – Державний виконавець

3451 – Оперуповноважений

5162 – Інспектор патрульної служби

5162 – Командир відділення (органи внутрішніх справ)

5162 – Молодший інспектор (органи внутрішніх справ)

5162 – Помічник слідчого

2424 – Інспектор (пенітенціарна система), оперуповноважений (пенітенціарна система)

2429 – Інспектор  праці  (правовий),  приватний детектив, судовий експерт

2429 – Юрисконсульт