Увага!

Оновлено: 03.04.2023

Проєкти ОП на 2023 рік РВО Бакалавр

Проєкт ОП Середня освіта (Іспанська мова та література).docx (66.6 Kb)

Проєкт ОП Середня освіта (Іспанська мова та література).docx (46 Kb)

 

Шановні учасники освітнього процесу, випускники, роботодавці! Ваші рекомендації та пропозиції можна надсилати на адресу:  

Проєкти ОП на 2023 рік РВО Магістр

ОПП Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)), перша –німецька» 2023.doc (277.5 Kb)

 

Шановні учасники освітнього процесу, випускники, роботодавці! Ваші рекомендації та пропозиції можна надсилати на адресу: 

Кафедра німецької та романської філології

Оновлено: 09.09.2022

Кафедра німецької та романської філології

         Кафедра німецької мови  Херсонського державного університету заснована у травні 1992 року. Протягом цього часу кафедрою завідує кандидат філологічних наук, доцент Солдатова С.М.

Кафедра німецької та романської філології сформована 1 липня 2017 року шляхом об'єднання кафедри німецької мови й кафедри романо-германських мов.Кафедра належить до випускових кафедр Херсонського державного університету. Специфіка кафедри полягає в тому, що професорсько-викладацький склад проводить заняття з практичних та теоретичних дисциплін з німецької, французької та іспанської мов.

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі з науковим ступенем, які мають значний досвід науково- педагогічної та перекладацької діяльності. Усі науково-педагогічні працівникиза кваліфікацією відповідають профільному напряму дисциплін, які вони викладають, мають стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та досвід практичної роботи: професор Романова Н. В., кандидати філол.. наук, доценти Ковбасюк Л. А., Гоштанар І. В., Ленюк Н. М., Голотюк О. В., Солдатова С. М., Єрмоленко І. І., доцент кафедри Гончаренко О. М., та викладачі кафедри Горшкова А. І. Кафедра є випусковою для спеціальності: 014 Середня освіта (мова і література німецька, французька,іспанська) з присвоєнням кваліфікації учитель першої іноземної мови і світової літератури та другої іноземної мови; а також для спеціальностей 035.043 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) перша - німецька)) з присвоєнням кваліфікації філолог, викладач першої іноземної мови і літератури та другої іноземної мови, перекладач; 035.051 «Філологія (романські мови та літератури (переклад включно) перша - іспанська))», 035.055 «Філологія (романські мови та літератури (переклад включно) перша - французька))».  Викладачі кафедри обслуговують також спеціальності: 014.02 Середня освіта (мова і література англійська, німецька мова); 035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (англійська);  035 Філологія (Переклад); 035 Філологія (Прикладна лінгвістика).        

У період з 2016 - 2019 рік кафедра успішно працювала над ініціативною темою кафедри - «Функціонально-прагматичний, когнітивно-дискурсивний, лінгвокультурологічний аспекти дослідження мовно-мовленнєвих одиниць сучасної німецької мови» (№ державної реєстрації 0116U008711); продовжує роботу над темою професор Романова Н. В. яка зареєструвала власну ініціативну тему  -  «Мовно-мовленнєві одиниці: Структура. Семантика. Функції, Історія».

         Результатом цієї роботи є підготовка публікацій викладачів та студентів різного рівня,  випуск навчальних посібників, методичних рекомендацій, монографій, а також підготовка та захист випускних робіт РВО «Бакалавр»,  СВО «Магістр». Останнім часом солідним є  навчально-методичний доробок викладацького складу кафедри:

Романова Н.В. Навчальний посібник «Німецька мова як друга фахова» Херсон: Вид-во Айлант,2016 р. – 189 с.; Ковбасюк Л.А. Практична граматика німецької мови: Навчальний посібник для студентів ІІІ курсу вищих навчальних закладів за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія (німецька, англійська мова та література)». – Херсон: ХДУ, 2013. – 204 с. Підручник отримав гриф МОН (Лист №1/11-11124 від 09.07.13); Солдатова С.М., Гоштанар І.В. Навчальний посібник «Німецька мова» для студентів факультетів іноземних мов». – Херсон: Видавництво «Айлант», 2012. – 208 с. Підручник отримав гриф МОН (Лист №1/11-15247 від 01.10.12); Хмельковська С.В. Навчальний посібник «Історія німецької літератури» для студентів ІІІ курсу вищих навчальних закладів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (німецька, англійська мова та література)*.- Херсон: ХДУ, 2015. – 244 с.

   Провідні фахівці кафедри очолили роботу  студентських проблемних груп, яких налічується 5, які присвячені різновекторним актуальним питанням німецької філології:

1) Проблемна група «Проблеми лексикології та фразеології сучасної німецької мови: функціональний та прагматичний аспект»  (керівник – кандидат філологічних наук, доц. Солдатова С.М.).

2) Проблемна група «Функціонально-семантичний, когнітивний, комунікативно-прагматичний та соціокультурний аспекти дослідження романських мов у синхронії та діахронії» (керівник - . кандидат філол. наук, доц. Єрмоленко І. І.).

3) Проблемна група «Одиниці німецької мови, їх структура та розвиток у синхронії та діахронії» (керівник – доктор філол.. наук, професор Романова Н.В.).

4) Проблемна група "ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ, КОГНІТИВНИЙ, КОМУНІКАТИВНО ПРАГМАТИЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ ТА РОМАНСЬКИХ МОВ У СИНХРОНІЇ ТА ДІАХРОНІЇ" (керівники - кандидат філологічних наук, доцент.. Солдатова С.М та кандидат філол. наук, ст.. викл. Єрмоленко І. І.).

Плідними можна вважати  міжнародні наукові зв'язки кафедри з іншими вузами за кордоном: доцент Ковбасюк Л.А. успішно пройшла стажування у Літній академії "Методика та дидактика викладання німецької мови" (м. Регенсбург, Регенсбурзький університет, липень 2011 р.), наукове стажуванння у Літній академії колишніх стипендіатів BAYHOST з теми "Соціальний аспект викладання німецької мови в ВНЗ та ЗОШ" (червень 2013 р., м. Реген, Баварія), наукове стажування DAAD у Мюнхенському інституті ім. Людвіга Максиміліана з теми "Мовний аспект новітніх засобів комунікації" (липень 2013 р.); доцент Гоштанар І.В. пройшла стажування у школах та училищах професійного спрямування Гете-інституту в рамках програми "Школи - партнери майбутнього" (Нижня Саксонія, Німеччина, липень 2014 р.). Доктор філологічних наук, професор Романова Н.В. перебувала за програмою Erasmus+ в університеті Альпен-Адрія у м.Клагенфурт, Австрія. з 12 березня 2017 по 2 квітня 2017 року для здійснення викладацької діяльності.

Студенти напряму підготовки, спеціальності “Філологія / Мова та література (німецька, англійська)*” беруть активну участь у програмі ДААД (Служба німецьких академічних обмінів) та мають добру можливість пройти стажування у вищих навчальних закладах Німеччини. У травні 2011 року студентки 391 групи Бандурко З. та Радіонова О. стали учасниками наукового проекту та стажувалися в університеті Альпен-Адріа (місто Клагенфурт, Австрія). Студенти Кайдашова К., Кучерук О. та Хільченко Д. успішно пройшли стажування у Поморській академії м. Слупська (Польща) протягом зимового семестру 2014-2015 н.р. З вересня 2016 року по теперішній час студентка 5 курсу (09-1-191М группа) Кисельова Вікторія проходить стажування  за програмою Erasmus+ в університеті Альпен-Адрія у м.Клагенфурт, Австрія.

Навчально-дослідницька робота студентів становить складову частину фахової підготовки майбутнього фахівця.  Студенти беруть активну участь у підготовці наукових робіт на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. У 2015 році студентка Скороход Аліна посіла перше місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з роботою на тему "Особливості ідіолекту Еріха Марії Ремарка (на матеріалі збірки оповідань «Der Feind»" (науковий керівник - доц. Гоштанар І. В.); У 2016 р. студентка Ляховська Катерина теж посіла І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з роботою на тему: «Художній образ жінки у постмодерністському дискурсі: лінгвокогнітивний та культурологічний аспеки (на матеріалі роману Юлії Франк «Die Mittagsfrau») (науковий керівник - доц. Гоштанар І. В.). В 2017 році студентка четвертого курсу Абрамова Кристіна. посіла ІІІ місце Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з роботою на тему: «Метафори-композити сучасної німецької мови» (науковий керівник – доц. Ковбасюк Л.А.). У 2017 студентка Субот І. С. спеціальності 191М 03 Гуманітарні науки 035 Філологія (Німецька), посіла 3 місце у другому турі конкурсу студентських наукових робіт із романо-германських мов та літератур (з методикою викладання) у Київському Національному Лінгвістичному університеті. У 20019 році отримав диплом 3 ступення Касаткін О. С. у другому турі конкурсу студентських наукових робіт із романо-германських мов та літератур (з методикою викладання) у Київському Національному Лінгвістичному університеті де успішно захистив роботу "Вербалізаці концепту БІЖЕНЕЦЬ у драмі Е. Єлінек Die Schutzbefohlenen: лінгвокогнітивний аспект".

Основним завданням професорсько-викладацького складу кафедри є підготовка грамотних фахівців здатних викладати іноземну мову та літературу в середніх загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах, в різноманітних групах іноземних учнів, розв’язувати проблеми, пов’язані з новітніми тенденціями розвитку та функціонування іноземної мови в сучасних комунікативних ситуаціях.

Основним фокусом ОПП Середня освіта мова і література (німецька, французька, іспанська) є формування та розвиток професійної компетентності для здійснення дослідницької та інноваційної діяльності у галузі мовної підготовки з урахуванням сучасних вимог освіти, світового медіа простору, загольєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

 Випускники кафедри із зазначених спеціальностей яких найбільше потребують на сьогодні як вітчизняний, так і світовий ринки праці,  південний регіон України вони легко знаходять місця працевлаштування та займають гарні посади як  у викладацькій сфері так і  в дитячих та юнацьких виховних закладах, у приватних перекладацьких бюро. Серед можливостей працевлаштування випускників спеціальності «СО мова і література» є наступні:

- викладач середнього навчального закладу;

- викладач професійного навчально-виховного закладу;

- викладач професійно-технічного навчального закладу;

- учитель загальноосвітнього навчального закладу.

Підготовка фахівців за спеціальністю 035 Філологія галузі знань 03 гуманітарні науки германські та романські мови ставить за мету формування особистості фахівця здатного вирішувати завдання філологічного та дослідницького характеру у галузі філологічної освіти.

Основне завдання ОПП є підготовка магістрів з акцентом на формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі філології, що передбачає застосування певних теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Програма передбачає також комплексну підготовку фахівців в галузі філологічної освіти за рахунок поєднання соціально-гуманітарної підготовки; фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки; професійної та практичної підготовки.

Випускники, які отримують кваліфікацію магістр-філолог можуть працювати в науковій, літературно-видавничій, освітній галузях; на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у закладах вищої освіти 1-4 рівнів акредитації; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах, допоміжній діяльності у сфері державного управління, інформаційних та культурних службах тощо.

Слід зазначити, що навчання носить проблемно-орієнтовний характер, є студентоцентрованим, пов’язане з самонавчанням з використанням інтерактивних проєктних та комп’ютерних технологій навчання.

Головною метою діяльності кафедри німецької та романської філології є забезпечення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, фахівців на рівні світових кваліфікаційних вимог, отримання новітніх знань шляхом здійснення наукових досліджень, розробок та їх спрямування на створення і впровадження інноваційних конкурентоздатних результатів.

 

Акредитація ОП

Оновлено: 04.11.2021

Посилання на матеріально-технічну базу кафедри: https://drive.google.com/folderview?id=16OQPomjNCLGXPAju5rqdRZygajI56nrg

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

https://www.kspu.edu/Education/EduPrograms/014/014022.aspx

https://www.kspu.edu/Education/EduPrograms/014/014024.aspx

https://www.kspu.edu/Education/EduPrograms/014/014023.aspx

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

https://www.kspu.edu/Education/EduPrograms/035/035OPPm3.aspx

https://www.kspu.edu/Education/EduPrograms/035/035OPPm4.aspx

ОП

ОПСередня освіта (Мова і ліература французька) .doc (857 Kb)

ОПСередня освіта (Мова і література іспанська) doc (852.5 Kb)

ОПСередня освіта (Мова і література німецька) doc (860.5 Kb)

Навчальні плани за 2018 рік

28703NavchalniiPlan.pdf (845.5 Kb)

28704NavchalniiPlan.pdf (649.6 Kb)

28705NavchalniiPlan.pdf (655.1 Kb)

Поєкти ОП

Проєкт ОП Середня освіта (Іспанська мова та література).docx (46 Kb)

Проєкт ОП Середня освіта (Французька мова та література).docx (45.4 Kb)

Проєкт ОП Середня освіта (Німецька мова і література).docx (51.6 Kb)

ОП на 2020-2021 навчальний рік

ОП бакалавр Середня освіта (Іспанська мова та література).docx (46.7 Kb)

ОП бакалавр Середня освіта (Німецька мова і література).docx (51.9 Kb)

ОП бакалавр Середня освіта (Французька мова та література).docx (46.2 Kb)

ОП магістр Філологія (романські мови).doc (304 Kb)

 ОП  Магістр на 2019-2020 навчальний рік

ОП 2019 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно) перша - іспанська).pdf (751.8 Kb)

ОП_2019_Філологія (романські мови та літератури (перклад включно) перша - французька).pdf (655.5 Kb)

ОП 2019 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) перша - німецька).pdf (338.8 Kb)

 ОП Магістр на 2020-2021 навчальний рік

ОП 2020 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) перша - німецька).pdf (534 Kb)

ОП_2020_Філологія (романські мови та літератури (перклад включно) перша - французька).pdf (674.9 Kb)

ОП 2020 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно) перша - іспанська).pdf (760.3 Kb)

ОП СО Бакалавр на 2021-2022 навчальний рік

 ОПП 2021 Середня освіта (Іспанська мова і література).docx (14.5 Mb)

ОПП 2021 Середня освіта (Німецька мова і література).docx (5.6 Mb)

ОП Магістр на 2021-2022 навчальний рік

ОПП Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)), перша –німецька».doc (15.1 Mb)

 

Угода про співробітництво між університетом Альпен-Адрія та Херсонським державним університетом.pdf (7.1 Mb)

Інформація для здобувачів щодо підвищення кваліфікації на платформі PROFLE.pdf (123 Kb)

Контакти

email deutsheksu@ukr.net

Department of German&Romance Philology, KhSU: 

https://www.facebook.com/groups/392889672333438/?ref=share 

Email: